DELA

Skärgårdstrafiken på kort och lång sikt

Vissa ledamöter i oppositionen har blandat ihop kortsiktiga insatser och långsiktiga åtgärder gällande skärgårdstrafiken.
De har försökt genom retorik koppla ihop långrutt med kortrutt. Det är ju egentligen två helt olika saker och handlar om två helt olika tidsperspektiv. Det handlar snarare om att landskapsregeringen på kort sikt, d.v.s. närmaste budgetåren tar ansvar för ekonomin och likadant på lång sikt tar ansvar för ekonomin genom att med kortrutt skapa förutsättningar för en livskraftig skärgård.

Allt sedan landskapsregeringen lade sitt förslag till omställningsbudget, har det tydligt framgått att åtgärder måste vidtas för att minska kostnaderna för trafiken med motsvarande ca 3.000 körtimmar inför nästa år. Detta behövs för att kunna uppnå vårt mål om en budget i balans. Särskilt har skärgårdstrafikens bunkerkostnader och övertidskostnader blivit överstora.
Utöver minskade kostnader krävs också att inkomsterna för trafiken ökas. Alltså, vi ska också öka inkomsterna genom avgifter, men att tro att enbart det räcker är en utopi. Det går inte. Kostnaderna måste också ner.
Vi i den moderata lagtingsgruppen konstaterar att landskapsregeringen tidigare lade ett grundförslag till tidtabell. Det här grundförslaget utgjorde fortsättningsvis en mycket hög procentuell andel av landskapets budget om man ser det ur ett historiskt perspektiv. Trots det tyckte vi att det var tillräckligt eftersom det resulterar i en rimlig besparing och att omställningsbudgetens mål om minskade kostnader uppnås.
Samtidigt ristades inte förslaget i sten, utan man gav kommunerna och andra möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget och förslag till alternativa lösningar.

I dag finns ingen riktig tvärgående linje utan vi har tre parallella linjer som går till och från fasta Åland. Den moderata gruppen ansåg därför att det tidigare utsända grundförslaget kunde kompletteras med en riktig tvärgående linje eftersom den kommande kortruttsmodellen också bör ha i åtanke att koppla samman norra och södra skärgården. En riktig tvärgående blir det om den går mellan Kumlinge och Föglö. Vi ansåg att det var viktigt att man även beaktar det reella transportbehovet. Nu finns ett reviderat förslag där en tvärgående linje finns med.

Den trafiksatsning i vår skärgård som inleddes på 1960-talet har inte kunnat bryta trenden med en konstant avfolkning av skärgården. Befolkningsmängden sjunker konstant i skärgården trots att Ålands totala befolkning ständigt ökar.
En omstrukturering av skärgårdstrafiken till kortrutt är inte bara nödvändig av ekonomiska skäl, utan det är också en avgörande näringspolitisk satsning för Åland och för att skapa hållbara lösningar för fast bosättning i skärgården. En skärgård utan fast bosättning är bra mycket fattigare.
Utgångspunkten måste vara att skapa grundförutsättningar för att inte bara leva, utan att skärgården får egen livskraft. Det ska till exempel gå att starta och driva företag i skärgården, som på övriga Åland. Infrastrukturfrågan är därför mycket central. Kortrutten är en ödesfråga som vi ser det.
Under investeringsfaserna i kortrutt skapas också en form av högkonjunktur i skärgården som sannolikt ger massor av positiva effekter.

utöver arbetet att på kort sikt minska kostnaderna för driften av skärgårdstrafiken måste arbetet med att skapa en ny långsiktigt hållbar struktur på trafiken fortsätta. Vi tror inte att man bara kan spara sig ur problemet och till stora delar ligga kvar i dagens upplägg och trafikstruktur. Det blir för dyrt ändå i längden och trafiklösningen är både ineffektiv och miljöbelastande till sin grundstruktur.
Investeringar som leder till kortare och driftsekonomiskt billigare trafik måste successivt genomföras under perioden. Helt i enlighet med kortruttsmeddelandet och regeringsprogrammet.

Vi i den moderata gruppen menar att investeringar som leder till att trafiken från Kökar till fasta Åland leds över Föglö är bland det viktigaste i detta sammanhang. Där finns också de största chanserna till goda inbesparingar. I omställningsbudgeten fanns dessa investeringar med och från vår sida kommer vi att aktivt stötta regeringen i detta arbete så att byggandet kan starta så snart som möjligt.
Effekterna på driftsekonomin från kortruttsinvesteringarna kommer inte att slå igenom förrän tidigast i slutet av denna eller i början på nästa mandatperiod. Därför måste vi också ta till andra mera kortsiktiga turlisteförändringar för att hejda att de totala kostnaderna för trafiken skenar i höjden.

Moderata
lagtingsgruppen