DELA

Skärgårdens utmaningar är inte bara skärgårdens ansvar

På Åland ser tillvaron olika ut beroende på var man bor. Även om vi alla lever i samma verklighet som ett ösamhälle innebär kan utmaningarna i vardagen skilja sig åt om man till exempel bor på landsbygden eller i staden. Vi som bor i skärgården lever inte i samma verklighet även om utmaningarna i vardagen förenar oss. Därför upplever vi det mycket märkligt att Ålands landskapsregering (LR) inte tar hänsyn till detta. Ett exempel på det är kommunreformen.

En kommunreform med flera små skärgårdskommuner bestående av många mindre öar separerade av vatten kan bli kontraproduktiv då de olika ösamhällena ändå är i behov av tillgång till kommunal service nära individen om de ska kunna hållas levande.

Det har lagts mycket tid och pengar på kommunreformen men vi upplever inte att det är en hållbar lösning på sikt. Kanske borde man ha gått inför ett fokus på innehåll snarare än att enbart se kommungränser som hinder. Kanske borde landskapsregeringen istället ha gått in för en glesbygdspolitik och gjort en plan med konkreta mål för hur man på längre sikt avser arbeta för olika frågor och utmaningar som det åländska samhället står inför.

Det känns inte helt ansvarstagande av ett politiskt styre att lämna så många frågor öppna beträffande hur samhället bör utvecklas framöver samtidigt som man anser att kommunreformen är den enda vägen till en hållbar framtid.

I skärgården finns idag inte en infrastruktur som gör det möjligt att resa inom den planerade storkommunen. På grund av geografin och infrastrukturen har vi svårt att se att en kommunsammanslagning skulle leda till mer flexibilitet och nya samarbeten. Enligt vår mening är det mer realistiskt att fortsätta med en decentraliserad modell där servicen finns nära individen. Vi upplever att det finns en opinion som vill hänvisa skärgårdsbor till serviceinrättningar på fasta Åland snarare än att uppmana dem till att använda de möjligheter som finns lokalt. Vi vill istället uppmana alla att använda sina lokala servicepunkter för att påvisa att de behövs både nu och i framtiden. Handla i din lokala butik, boka dina vårdärenden hos din ÅHS-mottagning och samarbeta med lokala krafter i vardagen.

Det talas ofta om en levande skärgård men man ser sällan en konkret politik som indikerar att det politiska styret också arbetar i den riktningen. De flesta partier har någon form av regionalpolitik medan glesbygdspolitiken ofta är frånvarande. För regionalpolitik handlar om att skapa likvärdiga förutsättningar oavsett var man bor och glesbygdspolitik handlar om åtgärder som motverkar folkminskning och håller igång näringsliv och service i områden som är glest befolkade.

Ibland kan skärgårdsbor uppfattas som otacksamma och gnälliga. Någon kanske funderar på varför man vill bo i skärgården om det är så problematiskt? För den som inte bor i skärgården finns det säkert många anledningar till att avstå från att bosätta sig där. För oss som ändå valde att bosätta oss i skärgården räckte det med endast ett skäl. Vi ville det.

Jenny Nylund, Sottunga (C)
Roger Husell, Brändö (C)
Mikael Lindholm, Vårdö (C)
Veronica Thörnroos, Brändö (C)