DELA

Skärgårdens infrastruktur/4

Olof Erland (Lib) har synpunkter på vår vision om hur skärgården skall överleva på lång sikt genom investering i en effektiv trafiklösning.
Vi vill vara konkreta i debatten och kommenterar därför OE:s teorier.

Ålands lagting har tydligen gått in för en kortruttsprincip i skärgårdstrafiken. I ren handling har det med respekt sagt inte hänt någonting. Det senaste är Skarven där c:a en tredjedel av kostnaden för en fast förbindelse satsats på en återgång till långrutt? Restiden och miljöbelastningen har ökat markant och bränsleåtgången har mer än fördubblats, enligt våra källor.
Lagtinget har också beslutat att utreda bygget av en tunnel mellan Lemland och Föglö. Vi har torgfört en vision innehållande fasta vägförbindelser, linfärjor och korta färjpass där en fast förbindelse fasta Åland – Föglö finns med. Det är inget självändamål var den förbindelsen byggs, alternativa sträckningar kan utredas vilket också miljölagstiftningen förutsätter.

Om inflationen skriver OE dels ”skärgårdstrafik kan inte betalas med inflation” och dels lite senare att ”alla reella värden förändras med inflationen”, vilket vi ser som en motsägelse?
Vi exemplifierar med kalkylerna från 1990 för tunnel bankar och bro enligt det ”norra alternativet”. Då kalkylerades kostnaden till 22 miljoner euro. I dag talar man om 45 miljoner euro . Med en avbetalning på 50 år är så skulle amorteringen för en tunnel som byggts år 1990 vara 440.000 euro medan amorteringen för en nybyggd tunnel skulle vara 900.000 euro/år?!
Att bortse från inflation i ett långsiktigt investeringsprojekt är osakligt.

OE säger också att i trafiken mellan fasta Åland och Föglö kan budgetslitaget minska med 2 miljoner euro per år. Fakta är att 2010 har budgeterats 2.130.000 euro för Skarvens drift, plus en avskrivning på c:a 500.000 euro, totalt för nuvarande Föglötrafik c:a 2.600.000 euro per år.
Övriga trafikomläggningar, vi har fyra (4!) färjor mellan Föglö och fasta Åland leder till mer besparingar. Den totala besparingen som kommer av en fast och effektiv förbindelse till Föglö ligger mellan 4 och 5 miljoner euro per år.

OE väljer att inte kommentera vår idé att använda de pengar som kommer att krävas för färj- investeringar i nuvarande system till fasta förbindelser? Inte heller kommenterar han de krav på lägre svavelhalt i bränslet som kommer år 2015? Det kravet kommer att göra alternativet med fast förbindelse ännu attraktivare.
Intressant skulle vara ett resonemang om skärgårdens överlevnadsmöjligheter i vår vision kontra dagens upplägg. Möjligheterna till EU-finansiering samt att stora aktörer i dag sköter projektering, finansiering och byggandet helt och hållet i sådana här satsningar bör också lagtinget känna till? Vilket värde har tex. den förbättrade kommunikationen till finländska fastlandet som kan skapas av en ändhamn på Föglö?

Det finns mycket mer att fundera på än inflation i en ny strategi för skärgårdens överlevnad. Bra kommunikationer är grundstenar. Satsningen på fibernät i Brändö – Kumlinge borde stämma till eftertanke i dessa frågor om vad som behöver göras på lång sikt.

Björn Geelnard FS
Karl-Erik Williams FS
Pontus Nikula
Lennart Isaksson FS