DELA

Ska infrastrukturdirektören få upphandla för 150 000?

Har infrastrukturdirektören rätt att på eget bevåg upphandla ”entreprenader” för 150 000 euro?

Svaret torde vara nej.

Om jag läser infrastrukturnämndens beslut om delegering, bilaga B från mötet den 28.03.2012, rätt ska en entreprenad/upphandling vara budgeterad för att infrastrukturdirektören (ID) ska ha rätten att göra en upphandling upptill 150 000 euro.

I media hävdar ID att han har rätt att ”på eget bevåg” göra upphandlingar för upp till 150 000 euro utan att nämnden och fullmäktige har godkänt och budgeterat för dessa.

I fallet med den av ID riktade upphandlingen av konsulttjänster för Mariebad finns, så vitt jag vet, inget budgeterat anslag för projektet. Konsultuppdraget visar sig som det verkar skjuta högt över målet då det går att renovera och uppdatera anläggningen och befintligt reningsverk till en rimligare kostnad.

ID:s beslut om köp av konsulttjänster kostar enligt media redan stadens skattebetalare 150 000 euro vilket motsvarar årslönen för tre ingenjörer som istället för dess onödiga konsultkostnader kunde sköta underhållet av Mariebad.

Att Mariebads reningsanläggning är nedkörd beror på att infrastrukturavdelningens fastighetsavdelning misskött underhållet. Detta försöker nu ID som är högsta ansvarig åtgärda genom att föreslå att reningsanläggningen byts ut och delar av badhuset ska byggas om för över 4 miljoner euro.

Det här visar ännu en gång på en slapphänt, för att inte säga vårdslös hantering med skattemedel samtidigt som stadens regelverk och policy för tjänstemännens upphandling, om det fungerar på detta sätt allt mer liknar vilda västern.

Av ID:s uttalande i media framskymtar hans brist på förtroende för åländska entreprenörer vilket flera gånger har visat sig var mycket dyrt för stadens skattebetalare.

Dribblet med kostnaderna för Ålandsvägens ombyggnad och nu fallet Mariebad visar tydligt att det krävs en genomgripande revision av de ledande personernas ansvar och befogenheter. Att chefer inom stadens förvaltning tillåts använda skattebetarnas pengar på detta sätt är obegripligt och förkastligt.

Jag kan bara hålla med John Holmberg med flera som tidigare sagt att staden behöver ett nytt upplägg för den tekniska driften av Mariebad. Vi har inte råd att fortsätta som idag.

Rolf Granlund (ÅF)

Kai Söderlund, infrastrukturdirektör, svarar:

Artikeln i Ålandstidningen den 12.6.2018 på sidan 9 redogör på ett bra sätt för beslutsgången och beslutet är taget i enlighet med gällande delegeringar. Eftersom kostnaderna för projekteringen – om infrastrukturnämnden väljer att gå vidare med projektet – kommer att överskrida infrastrukturdirektörens delegeringsfullmakt föreslås att nämnden beslutar om fortsatt projektering.