DELA

Sjukkostnadsavdraget är inget ”lyxavdrag”

Ålands handikappförbund och dess medlemsföreningar ifrågasätter starkt Ålands landskapsregerings förslag om att avskaffa sjukkostnadsavdraget. Det slopade avdraget kommer att påverka många av föreningarnas 3261 medlemmar negativt och vi vill på detta sätt göra landskapsregeringen uppmärksam på vilka negativa effekter ett slopat sjukkostnadsavdrag har på en redan tungt ekonomiskt belastad grupp i vårt åländska samhälle. Många av våra medlemmar befinner sig i en sådan situation att mediciner och sjukvård är en livsnödvändig del av tillvaron för att man skall kunna leva och fungera i vardagen. Alla som någon gång har köpt mediciner vet att de är dyra. Behovet av långtidsmedicinering kan bli förödande för ekonomin.
Motiveringen att medicinerna blir ”gratis” efter att man har nått FPA:s självrisktak stämmer bara till viss del eftersom många mediciner som tidigare räknades in i självrisktaket inte längre gör det. Det innebär att många blir tvungna att fortsätta betala för olika mediciner trots att man har nått självrisktaket. Ett exempel är vissa vitaminpreparat som ordineras av läkare. Kroniskt sjuka behöver ofta komplettera vissa mediciner med vitaminpreparat för att medicinen skall ha bästa möjliga verkan. Många mediciner ger även sådana biverkningar att de behöver behandlas samtidigt som grundsjukdomen. Sådana biverkningar är exempelvis katarrsjukdomar och andra invärtes biverkningar som kräver medicinering. Dessa mediciner räknas inte in i FPA:s självrisktak, om de inte är receptbelagda, vilket innebär att en person kan betala 400-500 euro per år för att medicinera olika biverkningar. Därtill kommer övriga sjukkostnader såsom vårdavgiften på sjukhus.
Trots att man kommer upp i ÅHS högkostnadsskydd måste man fortfarande betala 10 euro/dygn på vårdavdelningarna(undantaget patienter på rehab.avd). Förutom dessa sjukkostnader tillkommer kostnader för dyr tandläkarvård och för många även kostnader för glasögon. För en sjuk person kan kostnaderna alltså bli mycket höga i det långa loppet. Många av våra medlemmar har sjukvårdskostnader på 2000-3000 euro /år.

För att klargöra hur det ser ut i praktiken ger vi ett exempel från verkligheten: Exempelpersonen har en funktionsnedsättning och har 1100 euro/mån i pension. På det betalas 10% i skatt. Personen har ca.170 euro/mån i sjukvårdskostnader (ca. 2000 euro/år). Utöver det kommer sådana kostnader som inte räknas som sjukvårdskostnader t.ex. hemvård, trygghetslarm, självrisk på färdtjänst m.m.
Av den låga inkomsten blir det väldigt lite kvar att leva på efter att alla kostnader har betalats. Tack vare sjukkostnadsavdraget får personen en återbäring om ca 400 euro. För en person med låg inkomst och höga sjukvårdskostnader har sjukkostnadsavdraget således stor betydelse.
En person som endast har pension från FPA betalar ingen skatt och kan inte använda sig av sjukkostnadsavdraget. Personens maka eller make kan arbeta deltid för att kunna vara närståendevårdare i familjen och i de situationerna är sjukkostnadsavdraget betydande eftersom maken/makan kan dra av sjukvårdskostnaderna i sin deklaration. I många familjer är detta sjukkostnadsavdrag en betydande del i en annars mycket ansträngd ekonomi.
Att påstå att sjukkostnadsavdraget skulle vara ett ”lyxavdrag” är nedvärderande mot alla dem som är i behov av sjukvård och som är tvungna att ta mediciner för att överleva. I det här sammanhanget är sjukvårdskostnaderna nödvändiga och något som alla gärna skulle avvara för att få vara friska och medicinfria. Sjukkostnadsavdraget har således stor betydelse för våra medlemmar.
Att avskaffa avdraget är att göra det ännu svårare för människor som trots svåra sjukdomsdiagnoser och funktionsnedsättningar kämpar för att få vardagen att fungera.
Ålands handikappförbund r.f.