DELA

Sjötrafik är bättre än biltrafik

Hasse Holmström ogillar mina beräkningar av kostnader och miljöpåverkan av en Föglötunnel. Jag är inte konsult åt någon i den här frågan och jag har inga ekonomiska intressen vare sig i färjor eller tunnlar.

”Snabbrutten” är inte min produkt, det är ett samarbete inom Ålands Natur & Miljö där jag har bidragit med beräkningar på fartygsalternativ. Jag ogillar på det skarpaste den här sortens osakliga påhopp.

Holmström talar i egen sak och vill förstås försvara FS Links planer. Jag har gjort beräkningar på de kostnader som presenterats offentligt och utsläpp från biltrafik baserat på körsträcka och antal fordon. I båda fallen är det frågan om enkel matematik.

Om tunneln faller under EU-direktivet eller inte har inte påverkat mina beräkningar, jag påpekar att jag använt de angivna siffrorna på 150 miljoner i byggkostnad. Eftersom planerna med tunneln enligt FS Link även innebär att trafiken från Långnäs till Åbo flyttas till Föglö/Hastersboda kan man fråga sig om inte tunneln då kommer att ingå i det europeiska vägnätet. Redan förbindelsen via Kökar till Pargas innebär att tunneln är en länk i trafikleden Sverige – Åland – Finland.

Om tunnelns avskrivningstid är uppåt 100 år så påverkar det inte den aktuella kostnadsbilden eftersom landskapsregeringen skall betala 5 miljoner årligen i 30 år. Jag konstaterar också att tunnelkostnaderna under dessa 30 år är cirka fyra miljoner större per år än landskapsregeringens bidrag på fem miljoner. Jag tvivlar på att finansiärerna vill vänta 100 år på återbetalningen.

Holmström blandar ihop driftskostnader och underhållskostnader. Jag kanske inte var tillräckligt tydlig med att 200 000 euro var driftskostnader för ventilation, pumpar, belysning och signalsystem och regelbunden tillsyn av utrustning med mera. Underhåll är en annan sak som inte hindrar att utrustning blir gammal och till sist måste bytas till dryga kostnader.

För att täcka de återstående fyra miljonerna behöver 250 000 fordon betala 16 euro per enkelresa oberoende om de är skärgårdsbor eller inte. Det är betydligt mer än idag plus att trafikanterna får betala kostnaderna för att köra egen bil den sträckan. Får Föglö en tunnel bör kommunen (eller området i storkommunen) inte längre klassas som skärgård med samma konsekvenser som drabbat Vårdö.

Jag förstår att många Föglöbor gärna vill ha en tunnel men för övriga i södra skärgården och delar av Kumlinge innebär det dyrare resor då man tvingas köra långa sträckor över Föglö och genom tunneln. Den är inte mer tillgänglig än vad färjeförbindelserna till Föglö medger.

Om man skall ta med intäkterna från avgifterna för fordonen så skall de också tas med i färjealternativet vilket FS Link tydligen inte gjort i sina jämförande kalkyler. Jag har bara jämfört kostnader men tar jag med intäkterna från färjan med dagens prisupplägg täcker det driftskostnaderna för en ny elfärja.

Kvar är bara kapitalkostnader på 1,1 miljon under 20 år, sedan är nettokostnaden för färjan 0 euro. Då är ändå inte vinsterna med en autonom färja medräknade.

Holmströms påstående att vägtrafik även med fossildrivna fordon alltid är mer miljövänligt än en färja är obegripligt! En fossildriven bil släpper ut CO2 plus en massa andra skadliga ämnen i avgaserna, den ger vägslitage och däckslitage som hamnar som mikroplast i havet. Även en elbil ger mikroplast avfall från däcken.

En ren elfärja laddad med vind- och solel ger nollutsläpp! Holmström är inte med sin tid, idag försöker man minska på vägtrafiken till förmån för sjötrafik. I Stockholm har man dessutom konstaterat att den sjöburna pendeltrafiken ger betydande inbesparingar i restider och kostnader. Uppskattningen av CO2 från tunnelbygget baseras på uppgifter från IVL Svenska Miljöinstitutet, som är ett oberoende forskningsinstitut.

En mycket stor del av utsläppen kommer från entreprenadmaskiner och lastbilstransporter, vilket Holmström förefaller ha bortsett ifrån.

JAN GRÖNSTRAND