DELA

Sjöfartsstaden Mariehamn

I anledning av Er artikel om stadens nya planerade förvaltningsreform, önskar jag framföra följande:
Mariehamn vill profilera sig utåt som ”sjöfartstaden Mariehamn”, trots att man i dagsläget saknar chef för hamnen och ansvarig person för Pommern. Man strävar till att få flere anlöp av kryssningsfartyg, trots att man saknar någon som kan ta emot dem och önska dem välkomna i egenskap av ”Harbour Master”. Sammanslagningarna av Pommernnämnden, Hamnnämnden och Brand- & Säkerhetsnämnden har resulterat till detta skandalösa tillstånd.

Hamn- och säkerhetsnämnden har föreslagit i organisationsförändring där en Hamn- och säkerhetsdirektör skulle utses som ansvaring för Hamnen, Pommern och Räddningsverket samt ytterligare en Trafikchef för Hamnen. Enligt föreliggande tidtabell kan en sådan tjänst tillträdas tidigast under första kvartalet år 2012. Således blir Hamnen och Pommern utan ledning och styrning fram till dess! SKANDAL!
Tillsättandet av dessa poster är synnerligen viktigt, då Hamn- och säkerhetsdirektören bör ha synnerligen goda maritima kunskaper och kvalifikationer utöver alla andra krav. Detta breda spektrum är orimligt att sätta på en enda person.
Trafikchefen bör ha kunskaper i hamnbyggnation och –underhåll utöver koordination med rederier, tidtabeller, etc.
Den underhållstekniker som nu planeras att anställas såsom ansvaring för Pommern, bör utöver goda tekniska kunskaper i äldre skeppsbyggnad även ha insikt i de museala aspekterna.
Alla dessa tjänster fordrar god förmåga till samarbete med andra instanser, anställda samt framför allt; brinnande intresse för sina arbetsuppgifter.

Därtill har staden nyligen beslutat om att investera c:a 9 miljoner i utbyggnad av hamnen och projekteringen av detta har redan inletts utan att man nu har någon direkt ansvarig att övervaka och koordinera projekteringen. Alla vet vi att avvikelser från projekteringen resulterar senare i höga och opåverkbara extra ändringskostnader längre fram.
Utöver ovan framförda tankar, finns det planer inom staden att sammanslå Hamn- och säkerhetsnämnden med Tekniska nämnden under en ny supernämnd – ”Infrastrukturella nämnden” med ny Infrastrukturdirektör! En horribel tanke som är ett ytterligare steg bort från demokratin i sjöfartsstaden Mariehamn.

Hamnen är det enda verk inom staden som genererar betydande inkomster till staden och måste därför styras effektivt såsom en helt separat enhet eller ombildas till ett affärsverk. Hamnen får ABSOLUT INTE på några villkor bara bli en underavdelning inom en större organisation, som styrs enbart av okunniga partitrogna politiker, vilka såsom tack för medverkan i val får sina nämndemannaposter, utan några som helst krav på kompetens.
Hoppas att allt detta beaktas när nya nämnder och nämndemän nu skall bestämmas och utses av våra fräscha nyvalda politiker och att hamnen får vara en separat självständig enhet inom ”Sjöfartsstadens” organisation.
Claes Ekström