DELA

Självstyrelsen och kommunerna

Åland är en del av en värld som snabbt förändras. Vi bör slå vakt om vår småskalighet och vår närdemokrati men vi kan inte blunda för behovet av samhällsreformer.

Självstyrelsesystemet undergår en förnyelse sålunda att vi på Åland får bättre möjligheter att ordna vår tillvaro enligt egna önskemål. Den utökade självbestämmanderätten, inkluderande egen beskattningsrätt, bör dock hanteras med försiktighet och får inte leda till ekonomiskt risktagande eller social otrygghet för invånarna. Självstyrelsereformen bör säkerställa svenska språkets tällning på Åland och i relationerna till riket.

Samhällsutvecklingen medför behov av reformer även på det kommunala planet. Den nuvarande kommunstrukturen är föråldrad och bör förändras utgående från individens behov av service och rättssäkerhet. Idag undermineras invånarnas förtroende för kommunerna när de i sin vardag stöter på onödiga svårigheter på grund av ologiska kommungränser. Det är bra och nödvändigt med samarbete över kommungränserna men på sikt räcker det inte.

En samhällsreform blir aktuell under nästa mandatperiod och frågan bör utredas ur ett helhetsperspektiv. Vi bör ha en kommunal förvaltning som på ett bra sätt kan sköta den operativa servicen till invånarna. Kommunala uppgifter bör även i framtiden handhas kommunalt och inte överföras på landskapet. Den kommunala servicen bör vara heltäckande över hela Åland och invånarna skall ha reella möjligheter till insyn och demokratisk påverkan. Kommunen skall ha beskattningsrätt och de förtroendevalda som beslutar om kostnaderna skall även ha ansvar för intäkterna.
Bjarne Pettersson
Lagtingskandidat