DELA

Självständigt Saltvik

Saltviks kommun har under många år haft en lagom tillväxt om ca 10 personer ( ca 0,6 % ) per år.
Skatteinkomsterna har ökat med ca 1.0 milj. ( från drygt 4,0 till drygt 5,0 miljoner euro ) euro sedan år 2008.
Kommunen har landets lägsta skatt vad gäller inkomstskatt och fastighetsskatt tillsammans.
Skuldsättningen är förhållandevis låg ( 1.800 euro/innevånare inklusive skulden för hyreshusen )

Kommunen har en välutbyggd äldreomsorg, skolor och barndagvård i fina och ändamålsenliga lokaler. Vad gäller specialomorgen, barnskyddet, missbrukarvården och handikappservicen så står kommunen väl upp emot gällande lagstiftning. Allt detta har visserligen betytt att också kostnaderna har ökat men måste anses vara under kontroll.
Kommunens 85 anställda är den största tillgången där det dagligen görs ett ansarsfullt och professionellt arbete.
Även kommunens 50 förtroendevalda och nämndsmedlemmar gör en avgörande insats och detta med mycket låga arvoden.

Kommunen kan, med ovanstående som grund, se framåt med tillförsikt som en självständig kommun under överskådlig tid. Dessutom med närhet till de grundläggande rättigheterna såsom äldreomsorgen vid Sunnanberg vårdhem och i det egna hemmet, undervisning vid Ödkarby och Rangsby skolor, barnomsorg vid Prästkragen och Skogsgläntan daghem samt stöd för vård av barn i hemmet.
Dock finns det vissa hot som vi måste se upp med.
Det ena är landskapets ekonomi som har medfört minskade landskapsandelar till kommunen och det andra är risk för ökad upplåning på grund av för hög investeringstakt i kommunen.

Vid senaste budgetmöte i fullmäktige kunde konstaterats att landskapsandelarna minskat från 3,1 miljoner euro för år 2012 till 2,9 miljoner euro för år 2013.
Dessutom beslöt fullmäktige att öka investeringen märkbart med bland annat byggande av en ny brandstation.
Kommunstyrelsen måste nu konstatera detta och respektera fullmäktiges beslut men det är min absoluta uppfattning att inga ökade upplåningar skall ske under denna mandatperiod och att äldreomsorg, barndagvård, skolor och hjälp till de mest behövande skall vara intakta.
Runar Karlsson ( c )
Kommunstyrelsens ordförande