DELA

Sedimentering och öppen våtmark i Möckelbybäcken

En plan för reduktion av fosfor och kväve i Möckelbybäckens mynning har ännu inte kunnat fullföljas, trots att ledande veterinär Rauli Lehtinen år 1995 inlämnat ett kommunmedlemsinitiativ i ärendet och trots att undertecknad diplomingenjör följande år presenterat en väldimensionerad sedimenteringsbassäng i bäcksmynningen för liberalernas lagtingsgrupp.

För beredning av veterinär Lehtinens initiativ tillsattes en arbetsgrupp som planerade öppna våtmarker av olika utformning i bäcken. Samtliga förslag förkastades av de närboende av omsorg om sina infartsvägar och husgrunder. Under tre år förbrukades över 100 000 euro på meningslösa utredningar. Efter detta upptogs ytterligare medel, vilka i brist på nya idéer användes för slyröjning i närliggande träddungar.

År 2003 behandlas i stadsfullmäktige ett förslag av stadsstyrelsens ordförande gällande arrendering av markområden kring bäcken för anläggande av bredare skyddszoner. Som en följd av detta förslag, överlämnade undertecknad en propos till en ledamot av kommunfullmäktige i Jomala, i vilken påvisas att förslaget är meningslöst, kontraproduktivt och ytterst oekonomiskt. Förslaget till skyddszoner kring Möckelbybäcken förkastades av landskapsregeringen år 2005 eftersom intresset från markägarna varit obefintligt.

År 2008 utdelade Ålands Natur & Miljö årets citronpris till Mariehamns stad och Jomala kommun för att ännu inte ha åstadkommit någon reduktion av utsläppen från Möckelbybäcken. Nu antog projektet mer realistiska former och efter förfrågan från stadsstyrelsen inlämnar undertecknad bifogat förslag till sedimenteringsbassäng, vilket antas av stadsstyrelsen 29.10.2009.

Stadsstyrelsens beslut leder inte till beställning, utan stadens miljöchef begär utlåtanden från olika håll. Eftersom varken staden eller landskapet betalat någonting för skissen, gör man sig skyldiga till idéstöld genom att betala till utomstående för utlåtanden över en skiss som man tillskansat sig utan ersättning. Bland annat har man från en lantbrukskonsulent i Halland betalat för ett utlåtande som innebär en förstoring av den öppna våtmarken och anläggande av artificiella kantzoner så att byggnaderna inte hamnar under vatten.

Fullmäktigeledamot Rauli Lehtinen har tillsammans med undertecknad de senaste tiden lagt ner tid och krafter för att åstadkomma åtgärder i Möckelbybäcken. Vi har haft flera protokollförda möten med ansvariga tjänstemän och fullmäktigeledamot Lehtinen har nu senast i maj 2017 inlämnat ett nytt initiativ som godkändes av Infrastrukturnämnden.

Trots detta har planeringen ännu inte kommit igång, utan tjänstemännen fortsätter med en omotiverad förhalning av verkställigheten. Med beaktande av att åtgärder för reducering av näringsämnen i Möckelbybäcken nu förhalats och blockerats av tjänstemännen i 22 års tid, bör denna obstruktion av kommunala beslut, leda till repressiva åtgärder mot tjänstemännen från ansvariga, beslutande instanser.

Carl-Gustav Flink