DELA

Se längre än nästa val

Färre pensionärer får rätt till färdtjänst från den första mars. Dunderflickorna och Mec-tekkillarna får själva ta hand om finansieringen av sin verksamhet. Igge Holmberg protesterar mot att hyran ska höjas för Mariehamns strategiklubbs utrymmen i Bergsskyddet. Pengarna är helt enkelt slut. ”Vi är lika illa ute som föreningarna. Det är jättetråkigt att våra ramar dras ner hela tiden”, säger fritidsnämndens ordförande Pia Aarnio. Visst är det tråkigt, men det fritidsnämndens ordförande redan glömt är att hon tillsammans med en överväldigande majoritet i stadsfullmäktige beslutat om en ekonomisk politik som resulterar i kraftiga nedskärningar.

Pengarna är inte slut. Pengarna är uppbokade för renovering av Trobergshemmets gamla del (5,4 miljoner åren 2011-13) och Övernäs skolas om- och tillbyggnad (9,85 miljoner åren 2011-13). Därför måste staden nu spara på sin service för att ha råd att bygga. Trots det ökar skuldbördan enligt ekonomiplanen per person under åren 2011-2013 till 3400 €. Till all lycka beslöt stadsfullmäktige under sin budgetdebatt att denna politik ska prövas när ramarna för budgeten 2012 fastslås. Det finns således möjlighet att ändra den här politiken under våren om stadsfullmäktige så vill.

Socialdemokraterna föreslog en annan ekonomisk politik i budgetdebatten. Vi skjuter något på investeringarna och höjer skatten vid behov tillfälligt i tre år med 0,5 procentenheter. Skattehöjningen ger oss 1 miljon mera i året. Då kan vi bibehålla en stor del av den sociala servicen och vi behöver inte ta livet av tredje sektorn. En bättre timing av investeringarna ger oss en bättre överblick av situationen inom äldreomsorgen och en effektivare placering av de äldre enligt vårdbehov. Rätt person på rätt plats i vårdkedjan. Investeringarna ska prövas på nytt. Avgörande är att investeringarna inte ökar stadens skuldbörda ytterligare. En återhämtning av ekonomi pågår. Ett bättre skatteutfall än budgeterat kan förändra situationen till det bättre.
På sikt måste vi bygga upp tillgångar så att vi har resurser att tillgå när det blir sämre tider. Nu lever vi ur hand i mun. När handen är tom drabbas de svagaste först. Osäkerheten ligger i samfundsskatterna. Vi kommer aldrig att kunna förutse hur mycket som flyter in i form av samfundsskatt. Därför bör stadens drift tryggas och finansieras så mycket som möjligt oberoende av samfundsskatterna vilka helst bör fonderas för att användas för investeringar och tillfälliga svackor i ekonomin.

Detta år uppmärksammar EU frivilligsektorn. Man vill att de som jobbar frivilligt inom den ideella sektorn visas respekt och uppskattning. I Mariehamn ser detta jubileumsår ut att bli året då den ideella sektorn ska slaktas. En kortsiktig politik som inte beaktar den totala nytta tredje sektorn för med sig. Staden skulle aldrig ha råd att ersätta alla de som frivilligt engagerar sig för barn och unga, inom fritids- och kulturområdet och inom den sociala sektorn. De frivilliginsatser som utförs har ett långt större samhällsekonomiskt värde än de kostnader i form av hyror och andra ersättningar som staden står för. Socialdemokraterna kommer inte att delta i den nedmontering av tredje sektorn som nu inleds.

Vi har råd med mänskor, föreningar och en allmän välfärd. Vår ekonomiska politik är långsiktig och hållbar. Den kräver att vi solidariskt tar ansvar när vi har en tillfällig nedgång i ekonomin. Ett ansvar som är blygsamt för var och en av oss som klarar oss ändå men som har stor betydelse för alla de som är i behov av stadens service för sitt dagliga liv och sitt välbefinnande. Det är inte värdigt att under stadens jubileumsår och EU:s år för frivilligarbete slå på dem som utan tanke på egen vinnig jobbar frivilligt för att andra ska ha det bra. Vi har råd att fortsätta som tidigare och vi har råd att utveckla välfärden både i offentlig och ideell regi om vi ser lite längre än till nästa val. Stadens framtid står inte och faller med en tillfällig svacka i ekonomin. Långsiktighet och gemensamt ansvar är grunden för kontinuitet och fortsatt välfärd i Mariehamn.
Mariehamns socialdemokraters styrelse