DELA

Sätt igång och förverkliga kortrutts-utbyggnaden!

En förutsättning för en levande skärgård är ett fungerande kommunikationssystem. För att klara av att upprätthålla skärgårdstrafiken på ett tillfredsställande sätt måste investeringar i kortrutt genomföras. Trots att det finns en bred politisk enighet om behovet förhalar landskapsregeringen ett förverkligande.

Liberalerna har i flera initiativ uppmanat regeringen att snarast sätta igång och genomföra en stegvis utveckling av kortrutt. Landskapsregeringen måste prioritera och förverkliga projekt som direkt innebär inbesparingar och förbättringar. Ett av de projekten som liberalerna lyft fram är att föra kökartrafiken över Föglö, en åtgärd som kan spara över 4000 körtimmar/år med bibehållen och bättre service.
Liberalerna har också föreslagit att kortrutts-trafik ska inledas på de avsnitt i skärgården där det är möjligt med befintliga färjfästen, förslag som skulle ge betydande inbesparingar direkt. Tyvärr finns lokala intressen som försvårar en förutsättningslös utveckling av kortrutts systemet. Vi noterar också att det inte går att få ut kalkyler från landskapsregeringen på vilka inbesparingar som kunde göras genom att fullt ut utnyttja tvärgående linjen i stället för att trafikera norra linjen med dubbel långrutt.

Liberalerna har sedan beslutet om extra anslag för likströmskabeln målmedvetet siktat på att landskapets nästa stora satsning där extra anslag ska sökas är den omfattande kortruttsinvesteringen. Flera motioner har inlämnats i frågan och i samband med budgetbehandlingen beslöt lagtinget omfatta Finans- och näringsutskottets skrivning med anledning av vår motion :”Utskottet noterar att det kan bli fråga om sådana investeringar som är osedvanligt stora och av engångskaraktär som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget. Utskottet noterar att det således kan bli aktuellt att anhålla om extra anslag för detta i enlighet med 48 § självstyrelselagen.”

Således anser ett enigt lagting att det finns skäl att söka extra anslag för den osedvanligt stora finansieringen av ett kortruttssystem.
Liberalerna vill att landskapsregeringen nu förbereder en sådan ansökan om extra anslag som bör omfatta en trafiklösning för en linje från Åland till fastlandet.
Liberala lagtingsgruppen
Torsten Sundblom, Katrin Sjögren, Mats Perämaa, Gunnar Jansson, Viveka Eriksson, Tony Asumaa