DELA

Satsning på film lönar sig

I samband med det stundande valet har diskussionen kring Bio Savoy fått ordentligt med fart på insändarspalterna. Bättre sent än aldrig!
Det har diskuterats ifall själva driften ska tas hand om av samhälleliga eller privata krafter, en stödförening eller i filmbranschen redan aktiva aktörer.
Man kan diskutera långt och brett huruvida det är samhällets uppgift att upprätthålla biografverksamhet eller inte. Det är dock viktigt att komma ihåg att Bio Savoy som byggnad är av högt kulturhistoriskt värde i sig, och därmed värd att räddas och bevaras för kommande generationer. Det är viktigt att samhället och beslutsfattare tar sitt ansvar och aktivt verkar för att Bio Savoy skall bevaras för den verksamhet den är byggd för.

Att flytta biografverksamheten till utrymmen som inte är planerade för den, kan enbart vara en tillfällig lösning. Även om planerna om en helt ny biograf, vilka redan finns, skulle förverkligas har Bio Savoy stora möjligheter att utvecklas till ett centrum för filmverksamheten på Åland där flera olika aktörer kunde verka för filmens framtid. Det är viktigt att påpeka, att filmverksamhet också är så mycket annat än enbart filmvisningar.
Den professionella filmverksamheten på Åland har vuxit nämnbart under de senaste fem åren. På Åland har årligen ordnats två filmfestivaler och flera andra visningar utanför den kommersiella verksamheten. Flera filmprojekt har förverkligats i landskapet, och ännu fler står i startgroparna. Ålands filminstitut har under de senaste två åren ordnat ett tjugotal workshops och utbildningstillfällen inom filmverksamhet för såväl professionella filmarbetare som barn och ungdomar.

Färska studier visar att regionala satsningar på film i Norden har bidragit starkt till regionernas utveckling och ekonomiska tillväxt. Antalet sysselsatta inom kreativa näringar har ökat kraftigt under de senaste åren. Utöver de kreativa näringarnas direkta roll för regional utveckling och tillväxt, genom sysselsättningen i dessa branscher, kan de även bidra med andra effekter. Filmproduktion och andra kreativa näringar tilldelas också en viktig betydelse för faktorer som livskvalitet, individuell utveckling, lärande och social integration. De här faktorerna är i sin tur mer indirekta bidrag till regional utveckling på lång sikt.

På senare tid har man även på Åland velat hitta nya visioner för den regionala utvecklingen, och filmbranschen är ett bra exempel på en satsning som kan ge positiva effekter på många olika områden. En satsning på ett filmhus skulle samtidigt vara en satsning på långsiktig regional utveckling på Åland. Ålands filminstitut önskar för sin del att diskussionen fortsätter och att olika behov och framför allt möjligheter inom filmbranschen skulle tas i betraktande när det besluts om biografens och filmverksamhetens framtid på Åland.

Styrelsen för Ålands filminstitut
Arn-Henrik Blomqvist
Michael Hancock
Maria Jaskari
Jannica Reed
samt verksamhetsledare
Minna-Lotta Blomqvist