DELA

Satsa på skolcoacher

Sex procent av eleverna i grundskolans åttonde och nionde klasser utsätts regelbundet för mobbning i Finland. Glädjande är att Mariehamn ligger under medeltalet jämfört med övriga Finland med ett medeltal om cirka 4,8 procent.

Mobbning definieras som att en eller flera elever säger, gör saker som en annan elev upplever som obehagliga. Också återkommande retande betraktas som mobbande. Uppgifterna bygger på resultaten från den årliga skolhälsoenkäten som Institutet för hälsa och välfärd THL sammanställt för 2017.

Trots låga procenttal så är varje fall av mobbning oacceptabelt. Målet för Mariehamn ska vara nolltolerans. Mobbning börjar ofta redan i de lägre klasserna eller när man börjar i högstadiet och kan fortsätta genom hela grundskolan.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har alla rätt till en trygg studiemiljö. Mobbningsfall avslöjas ofta med hjälp av anonyma enkäter och via diskussioner. Kiva-skola konceptet använder sig av liknande metoder.

För att ytterligare förbättra skolmiljön och öka trivseln så borde staden gå in för att anställa åtminstone en skolcoach per skola. Skolcoachen är en sorts handledare som jobbar särskilt med att utveckla elevernas sociala färdigheter.

Det är viktigt att det finns andra vuxna närvarande och att det finns någon man kan vända sig till vid behov. Ett coachande förhållningssätt står relationen i centrum med en positiv grundinställning till eleven liksom en stor tilltro till elevens förmåga och möjligheter.

Coachning och coachande förhållningssätt stimulerar även till egenansvar. Skolcoacher har utbildats i Sverige redan i tio år och arbetar som klistret mellan skolan, hemmet, socialen och barnskyddet.

SARA KEMETTER (S)