DELA

Sanningens ögonblick

Ålandskommitténs arbete med den nya självstyrelselagen går nu in i ett avgörande skede. Under de närmaste månaderna ska fötterna sättas i marken. Åland ska klart, tydligt och med en röst framföra hur vi vill ha det.

En viktig fråga är hur det framtida avräkningssystemet ska utformas. Ska vi fortsätta med en ”renoverad” klumpsumma eller ska vi gå in för att Åland finansieras med de skatteintäkter (direkta såväl som indirekta) vi själva genererar?

Utredningsgruppen för finansiella frågor har utrett frågan som redogörs i utredningsgruppens rapport daterad 30.6.2015. I rapporten med underliggande bilagor framgår att Åland skulle gynnas ekonomiskt om vi i stället för klumpsumman finansieras med våra egna skatteintäkter. Detta både i historiskt perspektiv som i prognoserna framåt.

Enligt de utredningar som gjorts kan vi leva på de skatteintäkter vi själva genererar. I rapporten sägs: ”En tanke med skattegottgörelsesystemet är att landskapet ska stimuleras att föra en politik som genererar utökade skatteintäkter och att en framgångsrik politik ska komma även landskapet självt till nytta”. I nuvarande klumpsummesystem saknas denna koppling nästan helt.

Självstyrelsepolitiskt skulle det faktum att Åland med egna medel finansierar sin verksamhet ha en enorm såväl reell som symbolisk betydelse. Ingen skulle därefter kunna hävda att Åland är en tärande del av riket. Ålands självstyrelse skulle få en helt ny dimension och på så sätt utveckla och bredda självstyrelsen ytterligare ett steg.

Det gäller nu att välja väg: ska vi nöja oss med att bara ”renovera” systemet med klumpsumman, och fortsätta att sitta i famnen på finansministeriet i Helsingfors, eller ska vi ta steget fullt ut och leva på de skatteintäkter vi själva genererar? För min del är det helt klart att vi ska gå in för det senare.

Det är så vi vill ha det! Eller hur bästa åländska parlamentariker!

Det är nu tåget går så det är hög tid att tänka efter, före.

Karl-Johan Fogelström (S)

f.d. lagtingsledamot