DELA

Sanningens minut för äldreomsorgen

I fredagens tidning annonserar Mariehamns stad efter personal till äldreomsorgen. Hela 21 jobb är lediga. Den största bristen finns bland närvårdare eller den personal som daglig dags tar hand om våra äldre natt och dag hela året om. I augusti 2018 fanns också 21 lediga jobb inom stadens äldreomsorg. På mindre än ett halvt år har 42 personer lämnat äldreomsorgen. Vad har hänt som får personalen att i så stora skaror lämna stadens äldreomsorg?

Frågan är inte svår att besvara. Den 24.05.2018 beslöt socialnämnden att godkänna en åtgärdsplan som bland annat innehöll ett beslut om införande av obligatoriskt treskift och arbetsrotation för alla anställda inom stadens äldreomsorg. Samtidigt konstaterade socialchefen att hon har rätt att ensidigt ändra arbetstiderna för de anställda utan att höra vare sig personal eller politiker.

Personalen reagerade med bestörtning när de fick läsa om beslutet i media. Många kände sig djupt besvikna och beslöt ganska omgående att söka sig bort från äldreomsorgen. Därför fanns det 21 lediga jobb den 30 augusti 2018 inom stadens äldreomsorg.

Socialchef Susanne Lehtinen förklarade offentligt att de som slutat gjort det av andra skäl än beslutet om obligatoriskt treskift. I juni 2018 förklarade dåvarande äldreomsorgschef Pauliina Körkkö i media att treskift införs för alla vid årsskiftet 2019. Hon intygade att hon talade för hela ledningen och lovade att hösten skulle ägnas till att tala med personalen för att skapa individuella lösningar inför övergången till treskift.

Körkkö beviljades därefter tjänstledigt av socialchefen för ett år för att arbeta med sitt privata bolag som säljer servicetjänster bland annat till äldre. En ny äldreomsorgchef anställdes. Ingen dialog har under hösten förts mellan de anställda och ledningen om införandet av treskift från årsskiftet 2019. Istället har ett par pilotprojekt på några avdelningar startats. De ska pågå till augusti 2019.

Hur pilotprojekten ska utvärderas och av vem är oklart. Inget har heller sagts om vad som händer ifall pilotprojekten får ett negativt utfall. Min uppfattning är att pilotprojekten är ett sätt att succesivt införa treskift. Utvärderingen och pilotprojektens konsekvenser har ingen större relevans i sammanhanget. Personalens förtroende för ledningen, socialnämnden och stadens övriga ansvariga har under hösten raserats ytterligare. Arbetet för den ordinarie personalen sliter hårt på krafterna.

Många av de nyanställda kräver inskolning vilket ytterligare belastar den ordinarie personalen, de stressiga arbetsvillkoren, den ovissa framtiden och det ansträngda arbetsklimatet har försvårat möjligheterna för omvårdnadsledarna att rekrytera vikarier. Läget är med andra ord alarmerande. Vårdkvaliteten har sjunkit och personalen har inget stöd i ledningen som bara kräver att order ska följas.

Avvikande från augusti annonserar staden nu efter fyra omvårdsledare av vilken en är vikarie. Omvårdnadsledarnas arbete har blivit extremt ansträngande eftersom en av deras många uppgifter är att säkra personatillgången. Det är fråga om ansvarsfulla personer som inte slutar lättvindigt utan som ger upp eftersom de inte får tillräckligt med stöd av den högsta ledningen och resurserna inte räcker till. Fortsätter detta är riskerna för bristfällig vård och omsorg uppenbar.

Eftersom socialledningen inte klarar av det uppkomna läget måste stadsdirektören och stadsstyrelsen samt ytterst stadsfullmäktige reagera. Beslutet om obligatoriskt treskift bör sägas upp. Det är det snabbaste och enklaste sättet att återfå personalens förtroende. Dessutom måste arbetsledningen arbeta tillsammans med personalen inom alla delar av äldreomsorgen.

Kom ner från era höga hästar. Håll möten på avdelningarna och ge personalen inflytande över sitt arbete och dess innehåll. Lyssna på personalen och klienterna samt deras anhöriga. Nu vänder sig många bland annat till mig eftersom ingen tas på allvar. Det försöker ledningen stoppa genom att sätta munkavle på sin personal.

Ledningen till och med hotar med att personalen inte ska kontakta mig. Ta ansvar för läget, backa och gör om. Låt 2019 bli ett år när äldreomsorgspersonalen och deras erfarenheter tas på allvar.

BARBRO SUNDBACK (S)