DELA

Sänk inte rösträttsåldern!

Vi i Ung-Centern ser negativt på en sänkning av rösträttsåldern till 16 år. Att låta 16-åringar rösta kan vara att ge dem en övermäktig uppgift. När man är i den åldern är man i hög grad påverkningsbar. Det finns alltså en risk att man inte går med sin egen åsikt till valurnorna. Istället röstar man på det parti som förekommit under diskussionen vid middagsbordet.

Ett annat alternativt scenario är att ungdomarna inte röstar alls, eftersom de anpassar sig till föräldrarnas beteende.

Det finns en risk när man sänker rösträttsåldern, att man även signalerar sänkt myndighetsålder. En 16-åring som tilldelas rösträtt borde i rimlighetens namn även vara valbar till de politiska församlingarna. Det känns inte seriöst och alldeles för övermäktigt för en 16-åring att hantera detta ansvar.

En hypotes vi ställer oss kritiska till är att, om 16-åringar ges rösträtt skulle de således även bli mer intresserade av politik och demokrati. För det första är vår yttrandefrihet en viktigare demokratisk faktor än valdeltagande. För det andra kan icke-myndiga medborgare i den åldern välja att aktivera sig i partiers ungdomssektioner och den vägen lära sig om politik och hur man påverkar samhället.

Redan i dag är det svårt att få 18-åringar att aktivera sig och skulle 16-åringar ges rösträtt kan det till och med ha negativ effekt på det totala röstdeltagandet.

Med ökad ålder följer erfarenhet, vilket gör att en persons åsikter med tiden kommer att i högre grad grunda sig på faktabaserad kunskap. Vårt samhälle blir allt med komplicerat och ställer således högre krav på individen. En 16-åring som bor hemma, har ringa erfarenhet av arbetsmarknaden samt är ekonomiskt beroende av samhället och föräldrarna är inte mogen att axla det ansvar som en rösträtt skänker dem.

Att dessutom experimentera med sänkt rösträttsålder för kommunalvalen är att förringa det politiska arbetet på lokal nivå. En kommunpolitikers påverkan på medborgarnas vardag är betydande, för att inte tala om den mängden skattemedel som den är satt att förvalta.

Slutligen kan man konstatera att FN:s barnkommission säger att alla under 18 år är barn. Vill vi att barn ska ta beslut om lagar och vem som styr vårt samhälle? 16-åringar borde inte behöva ta ansvar över sig själva, så hur ska de då kunna ta hand om de gemensamma samhällsfrågorna och ta ansvar över andra?

Låt oss inte rubba den rådande sunda balansen med detta rösträttsexperiment. Myndighetsåldern duger gott.

Ung-Centern