DELA

Samverkan är nyckeln till lyckat preventionsarbete

Alkohol , narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) leder till stora skadeverkningar i samhället och Åland är inget undantag. Därför har vi ett stort ansvar för att bedriva och utveckla ett aktivt preventionsarbete på Åland. Syftet med prevention är att förebygga, eller begränsa problem, genom att reducera bakomliggande orsakerna.

Därför behöver vi veta vilka orsaker eller faktorer som ger upphov till problem. Exempel på faktorer är attityder, förmågor, föreställningar, beteende och situationer. Dessa faktorer kan vara en risk- och/eller skyddsfaktor. Det behövs strategier både för att stärka skyddsfaktorer och strategier för att undanröja riskfaktorer inom preventionsarbete. Att arbeta preventivt är även viktigt inom hälso- och sjukvården.

På så vis minskas stigmatiseringen och då sänks tröskeln för att i ett tidigt skede söka hjälp för de problem en upplever.

En hjärtefråga för oss inom Folkhälsans ANDTS-projekt är att alla vuxna på Åland ska vara överens om att ingen under 18 år ska bruka ANDTS. Vi strävar efter att minska de ANDTS-relaterade skadeverkningarna som kommer med riskbruk, skadligt bruk och beroende av dessa substanser och jobbar för ett tobaksfritt Åland 2030.

I mitten på mars besökte vi ’Trygg i Norrtälje kommun’ (TiNk). TiNk startades 2008 med syfte att åstadkomma ett övergripande, strategiskt och långsiktigt drog- och brottsförebyggande arbete för att skapa bättre förutsättningar för dialog och samverkan mellan alla aktörer och medborgare och på så vis minska användandet av ANDTS och brottsligheten.

Sedan starten har de lyckats så pass bra i sitt preventiva arbete att de vunnit priser för sitt förebyggande arbete, säkerhetstänk och för sin alkohol- och narkotika upplysning. TiNk:s anställda sitter alla under samma tak där de har sina egna strategiska områden som de ansvarar för. Områden som exempelvis integration, fältsamordnare, drog- och brottsförebyggande, föräldraskapsstöd – allt för att skapa ett effektivt preventionsarbete med korta vägar till beslut.

Hur ska vi nå dit? Samsyn, samverkan och ett gemensamt mål är nycklarna till framgång. Uthållighet och långsiktighet är en förutsättning för att skapa ett välfungerande preventivt arbete. Grunden för arbetet bör byggas utifrån en lokal lägesbild kombinerad med nationell och internationell kunskap. En ensam person kan inte göra något, men tillsammans kan vi göra mycket och nå bra resultat.

Hur ser det ut på Åland? Vi sitter inte under samma tak – men – Åland har kompetent personal, Åland har drivna politiker och Åland har mycket engagerade föreningar. Vi behöver stärka våra band mellan varandra och samverka bättre. Vi vill alla samma sak, vi ror åt samma håll men vi råkar sitta i olika båtar. Vi behöver skapa förutsättningar både lokalt och politiskt för dialog, samverkan och gemensamma arbetsplattformar.

Så , vad säger ni? Ska vi ta våra båtar och slå följe med varandra, bilda vår egen gemensamma flotta, så att vi tillsammans kan effektivisera vårt preventiva arbete och framförallt långsiktigt nå målen som vi alla strävar efter!

IRENE HÄGER
ELEONORE HEDMAN

FOLKHÄLSANS ANDTS-PROJEKT