DELA

Sämre för facket

En representant för vart och ett fack har rätt att närvara och att yttra sig vid styrelsens för ÅHS sammanträden.
I ett förslag till nytt reglemente för ÅHS föreslår den så kallade ROR-gruppen dock att den här rätten ska upphävas. Tehys fackavdelning har i sitt utlåtande över förslaget krävt att rätten bibehålls.

Arbetsgruppens ordförande Roger Jansson säger med anledning av detta, att man med förslaget tvärtom förbättrar fackens förutsättningar att påverka (Nyan 14.10). ”De kommer att vara med i en samarbetskommitté där de kan påverka alla stora övergripande frågor innan de tas upp i styrelsen.”
Men samarbetskommittén, som ersätter ett tidigare personalråd, har tillkommit helt oberoende av detta förslag till ett nytt reglemente. Kommittén baserar sin existens på ett så kallat samarbetsavtal mellan avtalsparterna. Avtalet trädde i kraft 1.1.2010.
Det här åsyftade samarbetet mellan arbetsgivare och personal ger personalen möjlighet att bland annat påverka beredningen av alla beslut som gäller det egna arbetet och arbetsförhållandena, inte bara ”stora övergripande frågor”. Tehy föreslår därför en annan skrivning till denna del.

Det står alltså klart att ROR-gruppens förslag innebär en försämring av fackens möjligheter att följa med och påverka hur ärenden som har behandlats och beretts i organisationen, till exempel i samarbetskommittén, slutligen avgörs i styrelsen, om de inte längre har närvaro- och yttranderätt där.

Jörgen Erlund
organisationssekreterare
Tehys fackavdelning på Åland r.f.