DELA

Sammanslagning av församlingar

Det har sedan länge återigen diskuterats en eventuell sammanslagning av församlingar på norra Åland. De berörda församlingarna är Brändö-Kumlinge, Sund-Vårdö, Finström-Geta och Saltvik. Dessa bör inom kort inge sitt ställningstagande till domkapitlet i Borgå. Domkapitlet har sedan att antingen förorda eller förkasta en sammanslagning. I det förra fallet sändes sedan beslutet till Kyrkostyrelsen för fast-ställande. Detta beslut kan dock senare överklagas.

Av de uppräknade församlingarna torde Saltvik vara den som har en stabil och god ekonomi. Saltvik har dock hittills förhållit sig negativ till en eventuell sammanslagning. Man misstänker att församlingen i ett dylikt fall framledes skulle hamna att fungera som finansiär åt de övriga med sämre ekonomi. Misstanken lär inte vara helt obefogad.

Även på kommunalt håll diskuteras det om sammanslagningar. Enligt senaste tidens media har även Saltvik kommun intagit en restriktiv hållning. Historiens exempel visar att där det på annat håll skett en kommunsammanslagning ,så har verksamheten och servicen oftast koncentrerats till ett centrum, medan områden som ligger mera perifert har blivit lidande.

Det finns väl dock inga lagar som stipulerar att kommun och församling i alla frågor skulle vara tvungna att gå samma väg. De är inte bundna av varandra.

När det gäller församlingen får vi även minnas att de är de enskilda församlingsborna som med sin kyrkoskatt uppbär hela verksamheten.

Dessa blir sällan tillfrågade.

En sammanslagning av församlingarna skulle för en lång tid framåt påverka inte endast förvaltning och ekonomi, utan även anställningsvillkor för de anställda, liksom verksamheten för församlingsborna.

Inget hindrar väl att de övriga församlingarna om de så önskar slår sig ihop.

Att Saltviks församling i tidens längd skulle ha något att vinna därpå är väl tveksamt.

Peter Blumenthal