DELA

Sambandet mellan TBE, borrelia, fästingar och hjortdjur

I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia. Sjukdomarna sprids med fästingar av släktet Ixodes. År 2014 diagnostiserades enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) 47 fall av TBE. Följande år hade TBE-fallen ökat till 67, vilket är ett rekordstort antal. På ett år ökade antalet TBE-fall med 30 procent. Det kan gå lika illa detta år. Vintern var gynnsam för fästingarna.

År 2015 inträffade två dödsfall i TBE i Kotkatrakten – en fullt frisk kvinna i 40-års-åldern och en äldre man. Många TBE-fall förblir oupptäckta. Långtidsuppföljningar visar att TBE ger bestående besvär i ungefär 40 procent av fallen. Skydd mot TBE är vaccinering.

Borrelia är mycket vanligare än TBE. Enligt prof. Jarmo Oksi, Åbo Universitet, smittas mellan 6 000 och 8 000 personer årligen med borrelia. Borrelios är svår att diagnostisera. Borreliabakterierna söker sig in i cellerna och undkommer kroppens immunförsvar. Ifall borreliainfektionen får pågå länge och antibiotikabehandlingen sätts in för sent uppkommer allvarliga skador – neuroborrelios – en kronisk sjukdom. Man invalidiseras svårt. Man blir tyvärr inte immun mot borrelia utan kan smittas om och om igen.

TBE- och borreliasmittorna kommer främst västerifrån men också österifrån. Den sibiriska varianten är farligare och kan leda till döden.

Behandling av TBE med vaccin och borrelia med antibiotika räcker inte längre. Man måste angripa roten till det onda – fästingarna. Enligt FD Jari Hänninen, Åbo Universitet, har antalet fästingar tiofaldigats under de senaste 15 åren. Detta sammanhänger med att antalet hjortdjur har ökat mycket starkt.

Det är dags att vidta radikala åtgärder mot fästingarna det vill säga tillämpa parasitologiska metoder, som på 1960- och 70-talen när man utrotade den breda binnikemasken – vår dåtida folksjukdom. Tyvärr har kunskapen om parasitologiska metoder fallit i glömska i Finland. En parasitolog avlägsnar parasiternas värddjur, vilket leder till att parasiterna svälter ihjäl. Med parasitologiska metoder får man fästingpopulationerna att minska.

Fästingarna är ektoparasiter med tre typer av värddjur.

Fästinglarverna suger blod från gnagare, ekorrar och fåglar och blir då smittade av TBE och borrelia.

Fästingnymferna suger blod från hundar, kattor och människor. 5-20 procent av nymferna bär på borreliasmitta.

De vuxna fästingarna suger blod från hjortdjur, husdjur och människor. 15-40 procent av de vuxna fästingarna bär på borreliasmitta.

Fästingarnas livscykel bör brytas på så många ställen som möjligt. Utan tillgång till värddjur dör fästingarna.

Skapa en fästingfri zon runt ditt hus.

För att åstadkomma en fästingfri zon runt sitt hus bör man fånga sorkar och möss från tidig vår till sen höst, hålla gräsmattorna korta och slyet borta, hålla kattor och hundar fästingfria och göra fästingcheck varje kväll. Detta bryter dock inte fästingarnas fortplantningskedja. Det minskar den mänskliga plågan tillfälligt, men kraftigare åtgärder behövs. Den logiska slutsatsen är därför: Decimera hjortdjursstammarna radikalt.

Vitsvanshjortar och rådjur är fästingarnas favoritvärddjur – deras mobila äggkläcknings-maskiner. Ett hjortdjur kan bära på 2 000 fullvuxna fästingar per sommar. Varje fästinghona lägger 2 000 ägg, vilket leder till 4 000 000 fästingar per hjortdjur per sommar. Hjortdjur är inte rädda för människor. De kommer in i folks trädgårdar och äter allt, något som upprepade gånger berörts i dagstidningar under denna vår. Vad värre är, hjortdjuren bär på mängder av fullvuxna fästingar. De äggstinna fästinghonorna faller till marken i trädgårdarna och lägger sina ägg där. Äggen kläcks, larverna kliver upp på möss och sorkar och nymferna på hundar och kattor och människor så har vi livscykeln igång igen och på nära håll.

Enligt professor Thomas Jaenson, Uppsala Universitet, beror 40 procent av alla TBE- och borrelia-fall i Sverige på rådjur. Med tanke på den kraftiga ökningen av rådjur i Finland gäller samma sak hos oss. Vitsvanshjortar har inplanterats och rådjur har återinförts till Finland. De hör inte till vår naturliga fauna. De är skadedjur på många sätt. Hjortdjur förmedlar två mycket allvarliga, ibland dödliga sjukdomar. Det är fullständigt oansvarigt att låta hjortdjuren leva.

Åtgärder måste vidtas nu. TBE- och borreliaepidemierna har ökat kraftigt till följd av att fästingarna ökat, vilket beror på att antalet hjortdjur har ökat. Genom att radikalt decimera hjortdjuren får man fästingpopulationerna att minska och därmed minskar risken för TBE och borrelia. Åtgärderna består av tre delar:

1. Information – hur man skyddar sig.

2. Konkreta åtgärder – decimera hjortdjurspopulationerna radikalt.

3. Mediciner – vaccin mot TBE och antibiotika mot borrelia.

Om ingenting görs kommer vi att drabbas två farliga och dyra folksjukdomar.

Enligt Birgitta Hermans (Ålands hälso- och sjukvårdsdistrikt) fick en tiondedel av de som insjuknat i TBE svåra och långdragna eller permanenta neurologiska besvär på grund av att viruset skadat det centrala nervsystemet. En del av patienterna sjukskrevs för flera år och behövde olika typer av terapi. En patient vårdades i respirator i sex år innan han avled för några år sedan. Vårdkostnaderna för en respiratorpatient ligger på mellan 100 000 till 150 000 euro per år.

Vårdkostnaderna för borrelia varierar kraftigt. Enligt prof. Jarmo Oksi kostar en enkel antibiotikakur mot borrelia mellan 20 och 100 euro medan en intravenös poliklinisk antibiotikabehandling är 10 gånger dyrare. Helhetskostnaderna för ett ”diagnos-paket” varierar mellan 100 – 10 000 euro. Man kan få borrelia många gånger och man måste få antibiotika varje gång.

Utöver dessa kostnader uppstår kostnader i form av sjukfrånvaro och förlorad arbetsinkomst.

Den största kostnaden är patienternas svåra lidande.

Bästa skärgårdsbor – skapa hjortdjursfria öar!

1. Välj ut några fästingrika öar.

2. Ta bort alla hjortdjur och håll dem borta.

3. Fånga sorkar och möss hela säsongen.

4. Håll gräsmattorna korta och slyet borta.

5. Håll hundar och kattor fästingfria.

6. Gör fästingcheck varje kväll.

Om det går som det gick i USA, där man gjorde denna typ av experiment, så försvinner fästingarna från ön inom tre år och därmed också TBE och borrelia.

Fästingarna dör om de inte har tillgång till värddjur.

Margaretha Gustafsson