DELA

Samarbete försvåras i skärgården

SKUNK, skärgårdsungdomarnas intresseorganisation har idag skickat in sitt remissvar till Ålands landskapsregerings förslag till nya turlistor och trafikomläggningar.
SKUNK arbetar för samarbete mellan ungdomar i de olika skärgårdskommunerna och för att skapa goda förutsättningar för skärgårdsbarns och skärgårdsungdomars möjlighet till en stärkande och utvecklande fritid. Med den stora neddragning som förslås i remissförslaget ser vi hur skärgården blir ett område som tvärtemot andra områden blir allt svårare att resa till och från, i resten av samhället blir avstånden allt kortare och möjligheterna att resa ökar.
Med det förslag som ligger minskas skärgårdsungdomars möjligheter att ta del av de satsningar som görs för övriga åländska ungdomar ännu mer än tidigare, då det redan tidigare, framför allt för ytterskärgården, varit svårt är det väldigt oroande.

För SKUNKs del ser vi att förslaget att dra in den tvärgående linjen kommer att medföra att det blir så gott som omöjligt att samla barn och ungdomar från de olika kommunerna i skärgården. Redan vid förra neddragningen i turlistorna försvårades möjligheterna stort. Att inte kunna arrangera läger och träffar under det man kallar lågsäsong, som är SKUNKs högsäsong, har stor betydelse för livskvalitén för barn och ungdomar.
Vi anser att skärgården måste ses som en enhet och ges förutsättningar för det. Förslaget delar upp skärgården i två delar. Det är problematiskt inte minst för att man ofta i debatten hör att skärgården måste samarbeta, vilket vi också tror på, men med liggande förslag så minskas möjligheten för oss unga att träffas, stärka nätverken och samarbetet.

Konsekvenserna drabbar på olika sätt i de olika kommunerna beroende på de förutsättningar man tidigare har haft. Till exempel för Kumlinge ungdomarnas del blir det svårt att få ut kursledare, organisationer, etc för kvällsarrangemang genom att dessa måste övernatta och inte längre kan åka hem samma kväll. För eleverna i Kumlinge och Brändö blir de aktiviteter som ordnas för skolelever under skoltid svåra att ta del av då man alla dagar i veckan kommer så sent till Mariehamn och det därför måste ordnas med övernattning från dagen innan. Hästsamarbetet som byggts upp mellan Kumlinge och Föglö under många år, omöjliggörs. För Föglö ungdomarna gör borttagandet morgonturer på helgerna, att det blir så gott som omöjligt att delta i de hästtävlingar som arrangeras på fasta Åland. En hel del fritidsaktiviteter som Föglö ungdomarna kan ta del av på fasta Åland på vardagskvällar omöjliggörs genom att kvällsturerna minskar.

Det är viktigt att Landskapsregeringen gör en konsekvensanalys utifrån barn och ungdomars perspektiv när man planerar att göra så omfattande förändringar i en så viktig del som trafiken.
SKUNKs styrelse
Kumlinge den 14 augusti 2012