DELA

Sakupplysning angående Ålands Ungdomsförbund

Med anledning av den intervju som Nya Åland publicerade torsdag 25 maj framförs härmed följande påpekande: t.f. ordförande för Ålands Ungdomsförbund r.f. Ann Kvarnströms svar ”Nej, inga reaktioner har kommit styrelsen till kännedom” på reporterns fråga, om styrelsen har fått några reaktioner från medlemmarna eller medlemsföreningarna, var icke sanningsenligt.

Redan i början av oktober 2021 då Ålands Ungdomsförbund höll ett stormöte i Hammarbo, framfördes synpunkten att förbundet fortsättningsvis främst borde fördela ekonomiska medel i enlighet med sin uppgift att bistå och hjälpa medlemsföreningarnas lokala verksamhet, hellre än att betala stora summor för ett enda eventbolags tjänster i samband med centrala evenemang. På ett konstruktivt och diplomatiskt sätt ifrågasatte en mångårig styrelseledamot och eldsjäl från en av medlemsföreningarna detta faktum, med samma argument som senare också anförts av såväl förbundsstyrelsen som kanslipersonal; av hävd bygger UF-rörelsen på att många människor gör ideella arbetsinsatser. Just därför bör betalda arbeten och köpta tjänster alltid granskas noga, precis som det konstaterats i den senaste veckans mediakommentarer.

I protokollet från förbundets höstmöte den 7 november 2021 på Furuborg noterades kortfattat under punkt 7, ”Verksamhetsplan och budget för 2022”, att Sunds Ungdomsförening r.f. föreslagit en betydlig höjning av stödet till föreningarna. ”Detta uppdrag ges till styrelsen att utreda nästa år. Togs även upp till diskussion att det behöver tydliggöras medlemsföreningarnas fördelar med att vara medlem i förbundet.” Därefter hände inte så mycket mer.

Huruvida den dåvarande styrelsen under sin utredning verkligen blev mer insatt i bakgrunden till förslaget är förstås svårt att veta, men bland såväl föreningsmedlemmar som styrelseledamöter har det varit allmänt bekant att missnöje funnits gällande det faktum att förbundet köper tjänster av ett bolag som ägs av samma förbunds ordförande. Inom vissa föreningar har missnöjet varit tillräckligt stort för att motivera en diskussion om eventuellt utträde ur förbundet.

Ämnet ventilerades också vid det följande stormötet som hölls på Frideborg i mitten av november. Det har framförts att centrala evenemang som Bentes sommarteater, De Luxe, Vokalisten och Å-lan inte gynnar eller värvar fler medlemmar till de lokala föreningarna, åtminstone i högre grad än ordnandet av en vanlig danskväll.

Sedan augusti 2021 har även den då nytillträdda verksamhetsledaren vid ungdomsförbundets kansli vid skilda tillfällen verbalt uppmärksammats på det problematiska med att förbundet köper tjänster av ett bolag som ägs av samma förbunds ordförande, och åtminstone en gång åhördes samtalet av en av förbundets styrelseledamöter. Sålunda kan konstateras, att reaktioner och synpunkter från fältet borde ha kommit styrelsen till kännedom, även om ingen medlemsförening författat någon officiell skrivelse eller motion.

Vi som har fört samtalen med kanslipersonalen samt internt inom föreningarna har utgått från att det finns brister i kunskap om föreningslagens 37:e paragraf, och åtminstone hos yngre funktionärer bristande kännedom om föreningspraxis. Just därför har vi ganska envist tjatat om saken, och finner det anmärkningsvärt att inget av det skulle ha kommit styrelsen till kännedom.

I likhet med Nya Ålands ledare fredag 26 maj 2023 vill vi påminna om alla bra saker som förverkligats inom ramen för Ålands Ungdomsförbunds mångåriga verksamhet. Det är dessutom befogat att påminna om den mest grundläggande principen i alla förbunds- och föreningssammanhang: alla medlemmars demokratiska rätt att bli hörda, även när de säger jobbiga saker. Den delen verkar förbundets nuvarande styrelse har glömt bort i sin framtidsoptimism och iver att åstadkomma stordåd.

SUSANN EKLUND, FÖRENINGSAKTIV

JONNA KEVIN, FÖRENINGSAKTIV

Ungdomsförbundet svarar:

Vi välkomnar och tar till oss av de synpunkter som framförts gällande vår verksamhet. Dock vill vi klargöra några punkter.

Diskussionen som förts har inte gällt köp av tjänster, synpunkterna som dykt upp har gällt huruvida det ska finnas personal på kansliet, att vi enbart borde arbeta ideellt och att vi borde fördela vidare 70 procent av bidraget till medlemsföreningarna. Vi är alla medvetna om att det är en lag som sätter käppar i hjulet kring detta. Och vi anser det också försvarbart att vi har två tjänster.

Vi kan inte hålla med om att vi har ignorerat era synpunkter, vi har alltid genom åren diskuterat åsikterna från medlemsföreningarna samt besvarat dem. Vi tittar över möjligheten hur kommunen kan bli mer involverad och hjälpa till för att skapa mer verksamhet i föreningslokalerna. Vi kan konstatera att det finns flertal fungerande modeller i majoriteten av kommunerna i dagsläget. Men det kräver också en motprestation att visa att ungdomsverksamhet önskas från föreningens sida.

Nu finns till exempel specialunderstödet för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga som Ålands

kulturdelegation delar ut. Ett guldtillfälle för föreningar att samarbeta med sin kommun och erbjuda verksamhet i

föreningslokalerna efter skoltid för barn och unga.

Ungdomsförbundet möjliggör till exempel inköp av material till ungdomsverksamheten till medlemsföreningarna. Detta är dock begränsat till vilka summor vi kan stödja med, men vi jobbar hela tiden för att kunna utöka dessa.

Vi har en anställd projektkoordinator som arbetar helhjärtat med att serva, inspirera och stödja medlemsföreningarna. Hon hjälper till med till exempel bidragsansökningar för att hjälpa föreningarna att kunna bedriva ungdomsverksamhet. Vi placerar våra repetitioner och vissa evenemang i föreningslokalerna där möjlighet finns att få intäkter för föreningarna.

Vi är nog alla överens om att vi tillsammans ska jobba för en levande ungdomsverksamhet runt om på Åland i föreningslokalerna.

Jag kommer inte att försvara evenemangen vi anordnar, men jag har full tilltro till att det vi erbjuder är positivt för Ålands kulturliv. Och det ena utesluter inte det andra.

Vi har fått uppbackning från våra finansiärer att anordna dessa evenemang. De skulle inte gå att genomföra utan sponsorer och övriga bidragsansökningar samt allt frivilligt arbete som läggs av från styrelseledamöterna. Våra evenemang spelar en central roll i vårt förbunds arbete för att utveckla de ungas intresse för kulturella och konstnärliga strävanden. Precis enligt våra stadgar.

Men detta betyder inte att vi försummar de lokala föreningarnas verksamhet. Vi har redan detta år förändrat vår verksamhet för att möjliggöra att medlemsföreningarna får inkomst från evenemangen.

Ledsamt att höra att ni inte anser att evenemangen gynnar eller värvar fler medlemmar till de lokala föreningarna, vi tar gärna emot förslag om ni önskar vara mer involverade.

Gällande köp av tjänster från ordförande så har det diskuterats hur vi ska göra detta med både landskapet och de berörda för att hitta en långsiktig lösning för att möjliggöra våra evenemang. Detta helst genom ett ramavtal.

Ordförande lägger ner hundratals timmar i året frivilligt, för att utveckla och driva förbundets verksamhet framåt. Vi vill försäkra er om att vi prioriterar en sund och noggrann hantering av ekonomiska frågor och att vi alltid strävar efter att upprätthålla en transparent och ansvarsfull praxis.

Vi är stolta över vårt arbete och vi kommer fortsätta arbeta med framtidsoptimism!

KATJA SÖDERBÄCK

VERKSAMHETSLEDARE ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND R.F.