DELA

Säkrad kvalitet i undervisningen – med nya strukturer

Utbildningen är ett prioriterat område för landskapsregeringen. Trots det har givetvis inte utbildningsbudgeten kunnat gå ograverad förbi utan inbesparingar. Eftersom landskapet har fått närmare 30 % lägre inkomster på kort tid så har även utbildningssektorn tuffa ramar att hålla sig inom. Vårt ansvar är att se till att vi långsiktigt kan hålla en hög nivå med hanterliga undervisningsgrupper i grundskolan och att vi på gymnasialstadiet kan erbjuda våra ungdomar en studieplats så att de inte i unga år skall behöva lämna Åland.
För att säkra en stabil utbildningspolitik måste vi genomföra strukturella förändringar där kvalitet och service kan bibehållas tack vare att den ges på nytt sätt.

Styrelsen för Ålands specialpedagogiska förening har i en insändare uttryckt sin oro för följderna av att läromedelscentralens verksamhet förändras. En av flera strukturella förändringar som ett enigt lagting godkände i tilläggsbudgeten för 2009 är att delar av läromedelscentralens verksamhet avslutas.
Läromedelscentralen har servat framförallt kommunernas grundskolor, landskapets gymnasialstadieskolor, Högskolan på Åland Medborgarinstitutet och daghem med läromedel och övrigt pedagogiskt material.

För att kunna behålla servicen behöver vi erbjuda den på annat sätt. Vi behöver samordna de resurser vi har. I omstruktureringsarbetet har vi särskild fokus på specialpedagogiken. Exakt hur utlåningen och administrationen kring materialet kommer att ske samt hur information och pedagogiskt utvecklingsarbete skall utföras arbetar skolbyrån med just nu i samarbete med kommunerna och skolorna.
Ambitionen är att en lösning skall kunna presenteras till sommaren 2010. Läromedelscentralen finansieras idag till 60 % av landskapet och till 40 % av kommunerna.

I januari i år har landskapsregeringen inlett ett utvecklingsprojekt kallat Specialpedagogisk utveckling i skolor på Åland. Utvecklingsarbetets syfte är att stöda och stärka grundskolornas specialundervisning och handledning för elever som behöver olika former av stöd. Projektet skall ge lärarna stöd i specialpedagogiska undervisningsmetoder och arbetssätt samt ge information om specialpedagogiskt material, både laborativt och IT-stödda, rekommendationer för inköp för att stärka och stöda skolornas specialpedagogiska arrangemang, planerings- och kartläggningshjälp inför Ålands egna upplägg för pedagogiska stödtjänster, olika samarbeten osv.
För projektet har landskapsregeringen ingått ett samverkansavtal med FDUV:s pedagogiska utvecklingsenhet LÄRUM och SPERES (Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum) i Vasa.

Det här utvecklingsarbetet ingår i den aktuella processen att förändra verksamhetsformerna såväl inom Ålands läromedelscentral som lärcentret Navigare. Den tilltänkta nya formen kommer att inrymma bl.a. specialpedagogiskt stöd och pedagogisk handledning för bl.a. skolor och lärare.

Britt Lundberg ( C )
Vicelantråd och utbildningsminister