DELA

Saknar lagtingets beslut om stöd till Sottunga stöd i lag?

Enligt gällande lagstiftning saknar landskapet verktyg för det fall att en kommun inte längre förmår sköta sina lagstadgade uppgifter under en längre tid och svårigheten därtill är förutsägbar och inte av övergående natur. I dagsläget har landskapet inte möjlighet till “ konkursförvaltning” av en kommun i ekonomiskt trångmål.

I grundlagen 19 paragraf stadgas dock att genom lag skall var och en garanteras rätt att få sin grundläggande försörjning tryggad under bland annat ålderdom. Det allmänna skall även tillförsäkra var och en tillräckliga social- hälsovårds- och sjukvårdstjänster med mera.

Grundlagens intention är klar. Det allmänna, det vill säga samhället skall på alla sätt trygga medborgarnas grundläggande behov och rättigheter. Medborgarna får inte komma i kläm om lagstiftningen är bristfällig.

Landskapsregeringen har aviserat att kommunallagstiftningen skall reformeras vilket är bra, behovet är uppenbart. Enligt min mening är svaret på frågan i rubriken att lagtingets budgetbeslut finner stöd i grundlagen.

Roger Eriksson (Lib)