DELA

Säkerställ elevens rätt till stöd

Ålands Autismspektrumförening understöder Sia Spiliopoulou Åkermarks insändare i våra båda lokaltidningar om elevernas rättssäkerhet i skolan och att vi borde ha en fristående och oberoende gransknings- och överklagandemyndighet typ skolinspektionen i Sverige av beslut och icke beslut som tas inom utbildningsväsendet på Åland.

Just nu håller grundskolelagen på att revideras på Åland och vår förening vill bland annat att den nya lagen säkerställer elevens rätt till stöd som av en eller annan anledning behöver det. Rätten till stöd och anpassad studiemiljö skall utgå från och vara anpassat till elevens individuella förutsättningar och behov och vi vill också ha en åtgärdsgaranti i lagen som innebär att grundskolan är tvungen att sätta in tidiga stödåtgärder och åtgärdsprogram som kontinuerligt följs upp för de elever som inte lyckas följa grundskolans läroplan och måluppfyllelse och därför redan tidigt riskerar att halka efter i skolan och på längre sikt riskerar ett utanförskap.

Vi är också för att mobbning skall bli förbjudet enligt grundskolelagen och att det skall vara möjligt att stämma den ansvariga myndigheten om inte åtgärder vidtas för att få stopp på mobbningen. Vi borde ha en barn – och elevombudsman med utökade befogenheter för att öka elevernas rättsskydd. Mobbning kan förorsaka ett oerhört lidande och kan förstöra en ung människas hela liv. FN:s konvention om barnets rättigheter skyddar barn bland annat mot våld och skada (artikel 19) och i artikel 37 förbjuds grym, omänsklig eller förnedrande behandling av barn.

Det betyder att konventionsstaterna aktivt och effektivt måste ingripa i skolmobbningen.

Ålands Autismspektrumförening rf