DELA

Sabotaget av församlingen måste få ett slut

Förvaltningsdomstolen i Helsingfors har förkastat Joe Brandts besvär över Kyrkorådet i Jomala församlings beslut att bevilja 12 169 euro i bidrag för inredning till den nya demensavdelningen vid De Gamlas Hem från Ingeborg Androsoffs fond.
Förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt beslut att ”Syftet med bidraget i förevarande fall har varit att öka trevnaden för åldringarna på De Gamlas Hem genom att göra allrummet och institutionsvården så hemtrevliga som möjligt och genom att underlätta terapi”.
Domstolen kom fram till att beslutet att bevilja medel inte strider mot fondens stadgar. Kyrkorådet hade inom ramen för sin prövningsrätt rätt att ta beslutet att bevilja medel.
Vidare ansåg domstolen att jäv inte förelåg eftersom undertecknad, som också fungerar som kyrkorådets viceordförande, uttryckligen hade meddelat jäv och inte deltagit varken vid beredningen eller behandlingen av ärendet.
Sammantaget konstaterade Helsingfors förvaltningsdomstol att kyrkorådets beslut inte har tillkommit i oriktig ordning, att kyrkorådet inte överskridit sina befogenheter och att beslutet inte heller på något annat sätt strider mot lag. Resultatet är att besvären förkastades i sin helhet.

Trots domstolens tydliga avgörande fortsätter Joe Brandt att förtala sin förra arbetsgivare i en insändare i denna tidning 14/9. Det är nu hög tid att de ständiga försöken att sabotera Jomala församlings verksamhet upphör.
I drygt tre års tid har Brandt tillsammans med den tidigare kyrkoekonomen, även hon uppmanad att lämna sin tjänst, inlämnat otaliga besvär och polisanmälningar riktade mot församlingens förtroendevalda, tjänstemän, revisorer, företagshälsovården och Domkapitlet i Borgå. Alla här nämnda har fått utstå orimliga och direkt kränkande beskyllningar om ärekränkning, tjänstebrott, falsk angivelse, bokföringsbrott och mycket annat.
ALLA dessa klagomål och besvär har antingen förkastats av domstolarna eller lämnats utan åtgärd av åklagarna. Sammantaget har denna vendetta förorsakat såväl församlingen som det samlade rättsväsendet enorma kostnader. För att inte glömma hur andra för församlingsborna viktiga frågor blivit lidande.

Någonstans finns det dock en gräns för hur mycket församlingens idag ansvariga personer ska behöva utstå när gäller osakligheter och insinuationer. Jag tänker särskilt på det personliga obehag många fått uthärda under dessa år av förföljelse. Jag anser det därför nödvändigt att församlingen för sin del vidtar rättsliga åtgärder i syfte att trygga den nuvarande personalens välbefinnande och därmed den fortsatta verksamheten.
PS Jag vill understryka att jag ombads ta plats i Kyrkorådet efter det att församlingen och de två här nämnda fd. anställda redan gått skilda vägar.
Harry Jansson
Vice ordförande
Kyrkorådet Jomala församling