DELA

Så räddar (S) Åland

Socialdemokraternas förslag till förändringar i budgeten för år 2010 syftar till att rädda viktiga verksamheter från de skadliga nedskärningar som regeringen föreslår. Dessutom kommer vi med nya ideér och vi vill att långsiktiga beslut fattas för att olika verksamheter skall få arbetsro. De mesta finansierar vi genom att föreslå att stödet till jordbruket inte ökas under perioden 2007-2013 med 1,6 milj euro. Dessutom vill vi ta bort 0,9 milj. euro som anslagits för provborrningar för Föglötunneln och de 0,3 miljoner som tagits upp för att anpassa Läromedelscentralens utrymmen för Polisens behov.
Vi föreslås också att ett externt lån på 5 milj. upptas som en delfinansiering av Sjöfartsmuseets om- och tillbyggnad. Enligt oss är det klokt att låna till ett sådant projekt som utgör en enstaka investering och som har en viss stimulerande effekt för att upprätthålla sysselsättningen inom byggbranschen.

De verksamheter vi räddar genom våra förslag är, Medis, Ålands turistförbunds marknadsföring , Högskolans verksamhet och ÅSUB. Vi föreslår också en indexjustering av kommunernas landskapsandelar och upptar medel för att vara med och ta vårt ansvar för Nordiska ministerrådets Skärgårdssamarbetet och Ålands plats i Röda Korsets skola i Norge.
Vi vill inte att Handelskammarens rådgivningen flyttas till Ålands teknologicentrum vars verksamhet vi vill utvärdera..

I enlighet med vårt löfte att vi inte sparar på gamla och sjuka föreslår vi att Övergårds vid Grelsby sjukhus blir kvar till 2011 när Trobergshemmet står klart och den psykiatriska vården också flyttas till staden. Vi vill inte höja hälso- och sjukvårdsavgifterna utan föreslår att de bibehålls på nuvarande nivå dock så att sjukpensionärer inkluderas bland de grupper som har ett lågt kostnadsskydd. till detta återkommer vi när regeringen presenterar sina ändringar i avgiftslagen

Landskapsregeringen skjuter ansvaret för att få budgeten i balans på kommande regeringar och lagting. Vi anser att detta är fel. Vi vill se ett nytt och modernare budgeteringssystem och principer för begreppet budget i balans. Därför föreslår vi att regeringen i kommande tilläggsbudget presenterar förslag på hur och när de vill få landskapets budget i balans.

Socialdemokraterna har också nya ideér. Vi vill pröva om man kan göra Naturbruksskolan till ett ekologiskt centrum och vi tycker att Jomala gårds marker skall göras till golfbana ifall det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt möjligt. Det är att återanvända naturresurser istället för att exploatera ett oersättligt naturområde som Stornäset. En golfbana i Jomala är också regionalpolitiskt riktigt.

Skärgården drabbas hårt av regeringens budgetpolitik. Trafiken försämras, driftsprivatisering av färjtrafiken hotar många skärgårdsbors arbetsplatser, försämringar i hälsovårdarberedskapen och det faktum att man tar bort den ambulerande tandkliniken är exempel på regeringens nedskärningar som sannolikt bidrar till att öka skärgårdens avfolkning. Regeringen för bara ut negativa signaler till skärgården
Vi föreslå att hälsovårdarberdskapen bibehålls och att man tar ett långsiktigt helhetsgrepp om skärgårdstrafiken och utarbetar en ny och modern trafikplan som särskiljer gods- och persontransporter, som förbättrar kortruttsystemet och beaktar behovet av interna förbindelser för att öka det interkommunala samarbetet mellan skärgårdskommunerna. Tills dess att man har en ny trafikplan som bygger på tankarna om hållbar utveckling skall man avstå från privatisering av skärgårdstrafiken.

De landskapsanställda förväntas offra en hel del för att ekonomin skall gå ihop. Vi avstår i detta skede från att ha åsikter om permitteringsförslagen och väntar på mera information och fackens åsikter. Däremot vill vi inte ta ut maximalt ur pensionsfonden för de landskapsanställda utan anser att högst 50 procent av pensionsutgifterna skall tas i bruk. För mera information titta in på vår hemsida www.socialdemokraterna.ax
Barbro Sundback (S)
Camilla Gunell (S)
Carina Aaltonen (S)