DELA

Så normal skola som möjligt

Vi har alla vaknat till en orealistisk verklighet, ett undantagstillstånd som inte skådats sedan krigstider. Ingenting är sig likt. Lagar och förordningar vi lutat oss tillbaka på körs över av undantagslagen. Skolans uppgift tillsvidare är att bedöma eleverna enligt nuvarande läroplan såvida landskapsregeringen inte beslutar annorlunda. Ledamot Juslin har rätt i att läroplanen inte beskriver hur bedömning ska utföras under dessa förhållanden. Det finns säkert andra extrema förhållanden som läroplanen inte tar hänsyn till. Det vore orimligt att ett dokument skulle täcka in alla tänkbara senarior. Därför behövs det nu tydligt ledarskap, klara riktlinjer från behörig instans och sunt förnuft.

Genom att politisera frågan anser jag att ledamot Juslin skapar otrygghet och oro på fältet. Han har i flera insändare kommit med olika tänkbara lösningar på hur skolan ska agera. Han har bl.a. förslagit att skolan ska avslutas tidigare, att eleverna ska ges verbala bedömningar och att eleverna inte kan bedömas alls.

Skolan lever under en stor press för tillfället. Vi hade en dag på oss att flytta hela verksamheten till den digitala plattformen med alla de komplikationer det medför. Skolledarna har arbetat hårt med att hitta speciallösningar för helheten och alla elever i behov av särskilt stöd. Allt detta samtidigt som det varslats om permitteringar. Under dessa stressförhållanden måste direktiven vara tydliga och genomtänkta. Varje lite förändring skapar ett nytt moment som kanske får skutan att stjälpa.

Vill ledamoten verkligen påverka situationen borde han utnyttja sitt politiska mandat och diskutera med sina kollegor i lagtinget och regeringen istället för att påverka den allmänna opinionen.

SARA KEMETTER

TIDIGARE LAGTINGSLEDAMOT, KLASSLÄRARE