DELA

Så kan sopavgifterna sänkas

Landskapsregeringen kräver att sopavgifterna skall sänkas genom att kommunen tillskjuter pengar. Vad är vitsen med det? De flesta skattebetalare inser nog att de får betala i alla fall. Nej, vi skall jobba med att få ned kostnaderna i stället.
Om någon del av sopkostnaden skall betalas av kommunen är det myndighetsdelen, det är ju en kommunal fråga, men soporna skall betalas av den som producerar.

En grundregel för att pressa kostnader är att skapa konkurrens. Nu blir aktörerna färre och äger varann och arbetet verkar koncentrerat på att hålla i gång gamla olönsamma strukturer.
Dela in Åland i flera mindre uppsamlingsområden så att små entreprenörer ges chans att konkurrera. Bjud inte ut allt på en gång utan ett litet distrikt per år.
En för hushållen kostnadsdrivande del är förpackningsavfallet där hushållen påförs kostnader som kunde tas av den nationella organisationen PYR. Här har vi en åländsk lagstiftning som slagit fel.
Svinryggens Deponi behöver aktiveras för konkurrensens skull. Vi kan deponera inert avfall i t ex gamla bergtäkter. Det finns skrothandlare som tar emot metallavfall kostnadsfritt och t.o.m betalar för det.

Det är lätt att förstå att sopkostnaderna stiger när man läste om fallet där en person ville ta en cykel från MISE men förbjöds, den var numera kristnad till avfall. Det här strider mot EU-regler som säger att sopor i första hand skall återvinnas som produkt, dvs en cykel skall förbli en cykel, sedan skall den återvinnas som material (typ metall återvinns) i tredje hand som energi och därefter är det avfall.
I stället för vissa av stationerna kunde vi sälja speciella säckar som får fyllas med sopor och lämnas på bestämda platser viss tid för att där hämtas av entreprenörer. Det kunde vara en bra lösning för stugägare och turister.

Matavfall borde rötas till gas och energi, där ger ÅCAs goda exempel en riktlinje. Rötning är miljövänligare är kompostering, som frigör metan som är en kraftigare växthusgas än CO2. Rötningen ger också energi som ersätter fossilt bränsle så det blir win/win/win.
En ansträngning bör göras att reda ut hur en förbränning på Åland kan ske av brännbart avfall, vi har nu stora kostnader att föra bort det och det är inte heller miljövänligt. Metoderna förbättras varje dag.

Det finns smartare sätt än att höja skatten för att sänka sopavgiften.

Lennart Isaksson, FS