DELA

Så gjordes upphandling av avfallshämtning

Svar på Ålands framtids insändare ”Mise undergräver frihet och konkurrens” i måndagens Nya Åland.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Upphandlingen genomfördes som en helhet då systemet kräver speciella avfallsfordon och avfallskärl och för att minimera på transporter samt få ett så bra pris som möjligt. Den vinnande entreprenören som vann upphandlingen för fyrfackssystemet, Miro Transport Ab, kommer att sköta avfallstransporterna från egnahemshus, mindre bostadsbolag och verksamheter som har fyrfackskärl.

Varför man tecknar längre års avtal är av flera orsaker. Främst vill man kunna erbjuda mindre/nya företag möjlighet att få en ekonomisk garanti under flera år för att företaget ska våga satsa och kunna köpa in nya avfallsfordon och anställda personal. Vid en upphandling så får vem som helst lämna anbud och alla entreprenörer med intresse har haft möjlighet att lämna anbud. Den vinnande entreprenören får en ekonomisk trygghet genom att vinna ett 5–7 års kontrakt. Detta gynnar inte bara företaget utan också de anställda/ nyanställda på företaget.

I dag finns det flera entreprenörer som kör på uppdrag åt Mise. För nästan två år sedan upphandlade Mise fastighetsnära avfallshämtning från flerbostadshus, återvinningsstationer och kommunala verksamheter. Det uppdraget utförs av Transmar/Renhållningen. Mise har också upphandlat utkörning av matavfallspåsar till alla hushåll i Misekommunerna som utförs av Ålands budbilsservice.

Målet har varit att få flera entreprenörer att utföra avfallstjänster på uppdrag av Mise vilket har uppfyllts. Vad gäller skärgården så sköts avfallshanteringen på uppdrag av Mise av Svinryggens deponi som i sin tur har anlitat lokal personal.

Det finns också fler entreprenörer på Åland som utför tjänster åt privata företag och kommuner utanför Mise så det finns ytterligare marknad för entreprenörerna.

Fyrfackssystemet har valts för att öka sorteringsgraden, skapa service nära hushållet även för de som inte har egen bil och minska på antalet olika sopbilar som idag kör. En beräkning som Mise genomfört visar på cirka 35 procent mindre körda kilometer för en standardväg i tätort. Ett enhetligt system ska ge hög service, hög återvinningsgrad och på sikt ge lägre avgifter. Vid ökad återvinning uppnås ytterligare en positiv effekt i och med att mängden restavfall till förbränning minskar.

SOFIE DAHLSTEN
VERKSAMHETSLEDARE, MISE