DELA

Så fungerar ÅHS avgiftssystem

I Nya Åland, torsdagen den 2 december, framförde företagsläkare Maria Silfverberg synpunkter och kritik mot ÅHS avgiftssystem. Kritiken gällde i huvudsak den förändring som genomförts under 2010 och innebär att patienter som remitterats från privatläkare till bl a scopiundersökning och arbetsbelastningsprov ska betala en högre avgift för besöket än normal patientavgift.
De avgifter och priser ÅHS tar för hälso- och sjukvården, samt sålda tjänster är i huvudsak reglerade i ÅHS avgiftsstadga, som fastställs årligen av landskapsregeringen på förslag av ÅHS styrelse. Nu gällande avgiftsstadga fastställdes den 14 januari 2010, ett par månader före Peter Rask tillträdde sin tjänst inom ÅHS och de förändringar som infördes hade ingen direkt koppling till besparingar inom landskapet.

Den i insändaren
kritiserade förändringen som införts under året innebär att alla patienter som remitteras från privatläkare till den offentliga sjukvården på Åland för sk diagnostiska undersökningar, såsom laboratorieprov betalar en högre avgift än normal patientavgift. Grundtanken med detta är att undersökningsbehovet är bedömt och undersökningen beställd av en privatläkare och att ÅHS säljer en tjänst. Det innebär att det inte är en offentligt anställd läkare som gör bedömningen enligt de inom den offentliga sjukvården normala kriterierna.
Den privata läkaren har valmöjligheten att köpa t ex laboratorietjänsten från ett privat laboratorium, bedriva laboratorium i egen regi, eller köpa tjänsten av ÅHS. ÅHS har även ett samhällsansvar att inte försvåra utvecklingen av privata hälso- och sjukvårdsproducenter genom att ”dumpa” priserna på sålda tjänster.

När det gäller
tillgängligheten till rehabilitering inom ÅHS är den begränsad och rehabiliterings- och fysiatrienheten måste ständigt prioritera vilka patienter som ska tas emot först. En av utgångspunkterna för prioriteringen är att patienter inskrivna vid ÅHS prioriteras först, patienter i öppenvård med remiss från ÅHS-läkare i andra hand och därefter patienter med remiss från privata.
Avslutningsvis konstateras att ÅHS intention är att prioritera de svårast sjuka patienterna främst. Det bör rimligen vara skillnad på att sälja tjänster, trots att de utförs i offentlig regi och att bedriva offentlig hälso- och sjukvård som ska vara tillgänglig för alla till normala och rimliga patientavgifter.
Vänligen
Marie Lövgren
Ekonomichef, ÅHS