DELA

Så blir ledamöterna i nya lagtinget lika inför lagen

Landskapsregeringen lämnade 14 april ett lagförslag (nr 192014-2015) om ändring av den tidigarelagda ålderspensionen som vi även lämnade in ett medborgarinitiativ om, Lika inför lagen.

I LR lagförslag skulle nu sittande ledamöter även efter ett eventuellt återval i höst bibehålla denna livslånga tidigarelagda ålderspensionen enligt det gamla regelverket eftersom det enligt LR jurister inte är lagtekniskt möjligt att ta bort denna förmån för de nu sittande ledamöterna.

Medborgarna har helt tydligt visat att de vill avskaffa denna förmån snarast! Såsom vi ser på saken så skulle ett bevarande av förmånen vara ett diskriminerande system med olika regler för gamla och nya ledamöter.

Vårt förslag till lösning på denna problematik är ganska enkel. Nuvarande ledamöter skriver under ett kontrakt där de förbinder sig till att inte utnyttja ett system som de själva dömt ut men enligt sin egen expertis inte kan lagstifta bort. Därigenom uppnår man att samtliga trettio ledamöter i höstens nya lagting är lika inför lagen.

Politik är att vilja förändra och inte gömma sig bakom lagtekniska procedurer. Vårt förslag är mycket enklare och fodrar enbart politisk vilja och kan genomföras mycket snabbare. Förslagsvis kunde lantrådet och vice lantrådet ta initiativ till detta kontrakt eftersom man inte har lyckats lösa det rent lagtekniskt.

Förslaget som LR gett brister är enligt våran mening flera. Åland har sexton gånger fler ledamöter, i proportion till befolkningen, som kan nyttja systemet och vi har tack vare ålandstidningens tidigare granskning facit på nuvarande användning. Dessutom har vi en mycket bättre arbetsmarknad på Åland jämfört med riket, vilket ytterligare motiverar en egen åländsk modell av anpassningsbidrag.

LR:s förslag möjliggör ett förbjudet näringsstöd. Genom att som egenföretagare varken lyfta lön eller kapitalinkomst under förslagets maxtid, tre år, utan under denna tid leva på anpassningsbidraget som enda inkomstkälla, trots arbete i det egna företaget, kan en driftig företagare hitta ett kryphål som bör täppas till.

En konkurrent som själv måste stå för sina sociala kostnader, faktor 1,4, har ett underläge motsvarande 2200 euro x 12 månade x 3 år x 1,4 = 110 880 euro under treårsperioden. Om man bedriver ett företag bör man ej kunna få dylika stöd/bidrag. Ett företag som ej drivs enligt företagsmässiga grunder snedvrider konkurrensen.

LR:s förslag kan även ses som maximalt tre års semester utan några som helst krav på anpassningsvillighet. Eftersom anpassningsbidraget är menat vara till för att hjälpa ledamöter att återkomma till arbetet bör det inte finnas någon koppling till att man skulle ha tjänat in en förmån under mandatperioderna. Det bör endast vara ett belopp på cirka 2000 euro per månad under högst ett år oberoende av antalet mandatperioder man har suttit. Det är lika svårt/lätt att anpassa sig och framför allt få ett nytt arbete om man suttit en period respektive tre perioder.

Vi är övertygade om att våra synpunkter har ett brett stöd bland medborgarna och är lite förvånade att LR inte alls varit intresserade av att lyssna på medborgarinitiativets kärna, lika inför lagen.

Anna Holmström

Magnus Lundberg