DELA

S värnar valfriheten och generell välfärd inom barnomsorgen

I kölvattnet efter debatten om den nya barnomsorgslagen kan vi konstatera att landskapsregeringen försämrat valfriheten för de åländska barnfamiljerna. Vi sade bestämt nej till detta olyckliga beslut av flera principiella skäl.

För det första: Ingen annan än föräldrarna är mer lämpade att bedöma sitt barns behov av barnomsorg. Inte kommunen, inte lagtingets ledamöter, inte daghemspersonalen. Vi respekterar att just föräldrarna har en alldeles egen kompetens att allra bäst känna till sin egen familjs behov. Utgående från sin egen unika livssituation ska varje familj själva ha rätten att bedöma sitt och barnets behov av barnomsorg. De ska kunna välja mellan att ha barnet hemma, hos en dagmamma eller på daghem. Vi försvarar föräldrarnas rätt att själva besluta och att alternativen ska finnas.

För det andra: Vi försvarar den generella välfärden. Det betyder att alla ska ha samma rätt till samhällsservice på lika villkor. Det som landskapsregeringen nu inför är prövning av enskilda fall framom en rätt som alla har. Föräldrar med barn under tre år som får ett syskon får inte längre själva välja alternativet daghem. Det ska nu kommunens socialnämnd pröva efter att föräldrarna anhållit om det och angett skälen till varför familjen är i behov av barnomsorg. Att bli synad i sömmarna av en kommun kan upplevas integritetskränkande och svårt. Det ger också upphov till ökad byråkrati. Familjer löper också risken att bli behandlade olika.

Att den ekonomiska vinsten med att utestänga dessa barn från barnomsorgen skulle vara så stor som landskapsregeringen uppger ifrågasätter vi starkt. Det ekonomiska argumentet har ansetts vara det starkaste skälet till denna försämring.

För det tredje: I självstyrelselagen sägs att ålänningar skall ha minst samma rättigheter som medborgarna i riket. I det här fallet är det inte längre så. På Åland är nu situationen sämre.
I riket får barn oberoende av ålder behålla sin barnomsorgsplats när ett syskon föds. Självstyrelsen skall inte användas för att försätta åländska familjer i en sämre situation. På Åland kan vi göra annorlunda eller bättre – men inte sämre.

Men på dessa tre punkter verkar vi socialdemokrater vara ensamma om att resonera principiellt och rättvist. Familjepolitiken är mycket viktig om man vill främja att fler barn föds på Åland. Förhoppningsvis kommer offensiva kommuner att erbjuda bättre service till barnfamiljer än det som lagen nu anger. Det kommer vi att jobba för.
Camilla Gunell (S)
Carina Aaltonen (S)
Barbro Sundback (S)