DELA

(S) synpunkter har beaktats

I Nya Ålands ledare den 6 november framförs synpunkter på stadens budget för år 2014. Det är värt att notera att stadsstyrelsen nu uppnått stor enighet och att kompromisser skapats. Det som skett är att moderaterna och de övriga partierna nu tagit hänsyn till socialdemokraternas förslag. Viktigt för socialdemokraterna har varit att inte höja skatter och avgifter samtidigt. En sådan dubbelbeskattning skulle slå särkilt hårt mot de målgrupper som har behov av social service som barn- och äldreomsorg för att klara vardagen.

De socialdemokratiska synpunkterna har beaktats. I socialnämndens budgetbehandling blev socialdemokraterna ensamma om att föreslå avgiftsfri förundervisning. Att stadsstyrelsen nu ställer sig bakom förslaget är positivt. Dessutom höjer inte stadsstyrelsen maxtaxan vilket är mer än önskvärt. Stadsstyrelsen vill också att socialnämnden fortsättningsvis ska stöda Folkhälsans lekparksverksamhet men stödet halveras från 60.000 till 30.000 euro.

I socialnämnden föreslog socialdemokraterna att 75.000 euro skulle upptas för Pelarens verksamhet år 2014 och bindas till stadsstyrelsen eftersom socialledningen inte beaktat Pelarens ansökan om medel i sin budgetberedning.
Stadsstyrelsens budgetkompromiss innebär att barnfamiljerna i staden skonas från orimliga avgiftshöjningar, Pelarens verksamhet tryggas, lekparksverksamheten kan säkras, ett nytt dagis byggs i Horelliområdet och på socialdemokratiskt förslag i stadsstyrelsen justeras ramarna för både den sociala och bildningssektorn för budgeten år 2015.

Socialdemokraterna har redan i ett par år talat för en blygsam skattehöjning. Stadens intäktssida har varit försummad. En höjning med 0,75 procent anser vi blygsam. Den fastighetsskatt som nu införs på fast boende hade socialdemokraterna gärna sluppit. Vi tror nämligen att en höjning av inkomstskatten kan sänkas igen om tiderna blir bättre. Sådant har hänt tidigare i stadsfullmäktige. Däremot är det betydligt svårare att sänka fastighetsskatten när man en gång infört den.

I stadsstyrelsens budgetförslag finns två förslag som socialdemokraterna inte gillar. Privatisering av Lilla holmen och utförsäljning av Möckelö. Båda områdena har stora affektionsvärden för mariehamnarna. Lilla holmen har alltid varit en oas, nära centrum och lättillgänglig för barnfamiljer, flanörer, badare och festande ungdomar. Med en privatisering riskerar vi att områdets tillgänglighet begränsas. Så ska vi inte ha det. Möckelö är ett traditionsrikt område med ett förflutet från badhusepoken och trettiotalet. Det är en värdefull marktillgång som stadsborna framledes kommer att ha stort behov av. Det är kortsiktigt och ohållbart att sälja ut området för en spottstyver. Möckelö ska vi ha kvar av kulturhistoriska och hållbarhetsmotiv.
Barbro Sundback (S)
Ordförande i socialnämnden