DELA

S stöder ny självstyrelselag i tre steg

År 2013 inleddes arbetet med en ny självstyrelselag för Åland. En ny lag som skulle vara klar 2021-2022 när Åland firar 100 år. Ålandskommittén tillsattes efter överläggningar mellan Ålands dåvarande lantråd Camilla Gunell och Finlands dåvarande justitieminister Anna-Maja Henriksson. Kommittén hade parlamentarisk sammansättning, det vill säga att alla partier i Finlands riksdag och Ålands lagting fick representation i kommittén som leddes av president Tarja Halonen.

Ålandskommitténs uppdrag var att modernisera självstyrelselagen, utveckla det ekonomiska systemet, lösa behörighetstvister och bedöma kravet på finskt medborgarskap för att erhålla hembygdsrätt.

Den åländska delegationen hade på hemmaplan sammanjämkat sina åsikter och krav i två kommitteér ledda av Roger Jansson respektive Gunnar Jansson. Målet var högt satt och två frågor toppade kravlistan: egen beskattning och en ramlag (residualprincip) som skulle ge Åland ökad frihet att överta behörigheter. Syftet var att Åland skulle bli mera oberoende av Finland både ekonomiskt och juridiskt.

Arbetet körde fast ganska omgående. Grundlagsexperter uttalade sig om residualprinicpen som oacceptabel. Riksdagen måste i varje situation veta vad som hör till åländsk respektive finländsk behörighet var experternas bedömning. Några mellanskeden kan inte råda. Egen beskattning möttes med iskall finsk tystnad. Ingen trodde på ålänningarnas försäkringar att avsikten med egen beskattning inte var att göra Åland till ett skatteparadis.

Arbetet fortgick trots oenigheten om de övergripande målen. Det sista mötet hölls i maj 2017 utan att enighet nåtts utan arbetet fick en fortsättning på tjänstemannivå.

Vi socialdemokrater var från början införstådda med att det blir omöjligt att överta beskattningsbehörigheten. Vi prioriterade en utveckling av det ekonomiska systemet. Åland måste ta ansvar inte bara för sina kostnader utan också för sina intäkter. Vår B-plan var därför att lansera ”egna pengar i börsen” som vi kallade vårt förslag. För att bemöta finländarnas misstro utgick vi från principen att Åland och Finland har samma statsskatter. Därefter skulle alla skatter som genereras på Åland stanna på Åland. Åland ska leva på sina egna skatter. Dessutom ansåg vi att nuvarande självstyrelses ekonomiska paragrafer om extra tillskott under exceptionella förhållanden, extra anslag och särskilda bidrag skall vara kvar i den nya självstyrelselagen. Så blev det också förutom på en punkt. Omsättningsskatten räknas som en andel på hela landets omsättningsskatt. Systemet är sjösatt och är i kraft från 1.1.2021. Detta system förutsätter att Åland kan driva en god näringspolitik som genererar tillräckligt med skatter för att ta hand om självstyrelsens uppgifter.

Nu återstår det att slutföra resten av arbetet. Lagförslaget innebär en nödvändig modernisering och demilitariseringen/neutraliseringen tas för första gången in i självstyrelselagen. Värnpliktsskyldigheten under krig har fått en fin lösning och språkparagraferna är tydliga och bra. Nu bör man i rask takt förhandla fram lösningar på de återstående frågorna rörande självstyrelselagens förhållande till grundlagen och några andra punkter som behöver komma i mål. Remissvaren från bland annat Högsta domstolen visar att arbetet ännu inte är komplett. Samtidigt rinner sanden i timglaset ut. Det är dags att föra revisionen i mål och låta den fortsätta sin behandling i riksdagen och i Ålands lagting. De frågor som inte ännu gått att lösa och som kräver en större beredning än det finns tid till kan man föra till en revisionsdel nummer 3 genom att tillsätta en särskild kommitté som bereder dessa frågor. Ekonomidelen som del nummer 1 är klar, nummer 2 moderniseringen förs i mål nu under statsminister Sanna Marins regering och Ålandsminister Anna Maja Henrikssons ledarskap. Del 3 genomförs som en komplettering i ett senare skede.

Det är dags att lägga all självstyrelseyvig ”hemmaplanspolitik” åt sidan och sätta fokus på sakfrågorna och att ro revisionen i land. Huvudansvaret åligger lantrådet Veronica Thörnroos och minister Harry Jansson (C). Före den 9.6.2022 bör den nya självstyrelselagen vara klar. Annars är det troligt att den hamnar på hyllan och får ligga där bra länge. Ett misslyckande som Åland inte har råd med.

För Finland är det knappast en prioriterad fråga om ålänningarna säger nej till förslaget till ny självstyrelselag.

BARBRO SUNDBACK (S)

MEDLEM I ÅLANDSKOMMITTÉN 2013-2015

CAMILLA GUNELL (S)

MEDLEM I SJÄLVSTYRELSEPOLITISKA NÄMNDEN