DELA

(S) står fast vid garantilagen

Efter att min insändare om :” Minst samma sociala förmåner ” för ålänningarna publicerades har kommentarer följt i en par sms. Det ena berörde rätten till mat på bordet och det andra avbytarservicen.
Det första påståendet är givetvis korrekt. Av grundlagen, som också gäller ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter, sägs i 19 § att alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har rätt till oundgänglig försörjning och omsorg. Detta förverkligas genom lagstiftning och det allmänna eller i vårt fall lagtinget och kommunerna skall tillförsäkra var och en tillräckligt stöd och hjälp när man inte själv genom arbete eller annan försörjning klarar sig. Mat på bordet har alla rätt till enligt rikets grundlag.

I praktiken betyder det att vi ska ha minst samma förmåner som i riket avseende hälso- sjukvårds- och sociala tjänster. Självstyrelselagen och den s.k.garantilagen finns för att trygga en miniminivå för socialskyddet också på Åland.
Att det finländska socialskyddet är betydligt sämre än i övriga Norden är ett faktum. Om Åland går under rikets normer åsidosätts ålänningarnas sociala rättigheter kraftigt. Just nu finns det röster i lagtinget för att ta bort den s.k. garantilagen. Det betyder givetvis att socialskyddet på Åland riskerar att ytterligare hamna på efterkälken.
Socialdemokraterna står fast vid garantilagen och vill förstärka den. All social rikslagstiftning tas som blankettlag dvs minst samma förmåner. Avvikelser kan göras men då ska det vara till ålänningarnas fördel. Rikets lagstiftning blir på så vis en miniminivå.
Avbytarservicen och dess utformning är en relevant fråga i detta sammanhang. Om man klassar avbytarservicen som en social förmån skall garantilagen om minst samma förmåner gälla. Om det är en näringslag är det mera oklart. Den nuvarande åländska lagen om avbytarservice bereds av näringsavdelningen, inte av socialavdelningen.
När en förändring i lagen om avbytarservicen nu är aktuell är det regeringens sak att pröva om garantilagen ska gälla eller inte.
Barbro Sundback (S)