DELA

(S) sparar genom att förändra, inte förstöra

Budgetdebatten i lagtinget är över och nu väntar arbetet i finansutskottet.
Socialdemokraterna har gjort klart för alla att vi inte sparar på gamla och sjuka.
Vi ser det som vårt uppdrag att alltid, alltid värna om människorna och särskilt de svaga och utsatta. Det är inte populism, som lantrådet beskyller oss för, utan en grundläggande politisk värdering. Människors värde är absolut och okränkbart. Gamla och sjuka ska inte utsättas för otrygghet och oro för att landskapet ska spara 600.000 euro på ett år.
Vi anser att den naturliga tidpunkten att avveckla Gullåsens enhet Övergårds i Grelsby är våren 2011 då Trobergshemmet i Mariehamn är klart och majoriteten av de berörda kan flyttas över säkert och tryggt.

Vi måste skilja på vad som är direkta nedskärningar och vad som är omstrukturering av verksamheter. För att få landskapets budget i en hållbar balans krävs långsiktiga strukturella förändringar.
Vi har i åratal hävdat att förändringar krävs inom landskapets förvaltning, gymnasieskolan, kommunstrukturen, skärgårdstrafiken och inom ledningen av Ålands hälso- och sjukvård. Det är stora förändringar som sträcker sig förbi nästa lagtingsval. Därför hävdar vi att det krävs samförståndslösningar över partigränserna.

Vårt ansvar sträcker sig längre än till valet 2011. Socialdemokraterna var med i regeringen 2005-2007 då vi hade finansministerposten. Vi lämnade tillsammans med Centern och FS över 150 miljoner euro i inbesparingar. Dessa kommer nu att användas.
Vi anser att de ska användas till att finansiera sådana verksamheter som är välfungerande och positiva och som samhället behöver nu och framöver. På andra orter i djupare kris än Åland satsar man i lågkonjunktur mer på utveckling av näringslivet och sysselsättningen. Man satsar mera på turism, högskoleutbildning och framåtriktad forskning. Vi anser inte att det är rätt att göra grova avhyvlingar vid Medis, ÅSUB och högskolan.
Dessa institutioner är viktiga tillväxtmotorer för att få fram ny kunskap om morgondagens näringsliv, sysselsättning och välfärd.

Socialdemokraterna har lagt fram över 30 finansmotioner där vi presenterar förslag till omfördelningar. Vi föreslår en utökning av kostnaderna med 3,6 miljoner. Dessa finansierar vi genom att slopa 3,1 miljoner för tunnelutredning, utökningar i jordbruksstöd, ombyggnationer av läromedelscentral till polisverksamhet samt genom höjda intäkter från dividender.
Därtill föreslår vi att landskapsregeringen tar fram ett stödprogram för kvalitetshöjning av turistboendet samt att man i budgeten för 2011 tar in nya medel för bostadslån. Bostadslånen är över tid inte någon utgift för landskapet utan tvärtom. En satsning på boendet inom turismen ger helt klart vinster på sikt. Utan bostäder är det svårt för arbetsmarknaden att rekrytera utifrån och därmed avstannar företagens tillväxt.

Vi lanserar ett par nya idéer; att golf inte byggs på det naturkänsliga Stornäset i Sund utan på Jomala gårds marker. Vi föreslår att man inte säljer bort Naturbruksskolan utan använder den till annat, gärna att det skapas ett ekologiskt utvecklingscentrum. Vi initierar också en ekonomisk diskussion om behovet av att uppta externa lån till enskilda byggprojekt som exempelvis det nu aktuella sjöfartsmuseet. Likaväl vill vi ha en diskussion om landskapsregeringens maximala utnyttjande av pensionsfondens resurser.

Socialdemokraterna tar ett långsiktigt ansvar för ekonomin. Men vi har vissa principer som vi inte sviker. Vi ska spara utan att skada. Vi ska förändra, inte förstöra. Vi ska värna de svaga och inte slå mot redan svaga strukturer, som exempelvis skärgården. Vi vill heller inte skjuta problemen på andra, på framtida regeringar och lagting, på externa verksamheter, kommuner och näringsidkare.

Vi har goda förutsättningar att tillsammans klara den ekvationen eftersom vi har den ekonomiska stabiliteten på Åland genom goda besparingar och ett kunnigt och framåtsträvande näringsliv. Men har vi ledarskapet?

Camilla Gunell (S)
Barbro Sundback (S)
Carina Aaltonen (S)