DELA

(S) mot billigare boende?

Tänkte låta saken bero men eftersom redaktör Harriet Tuominen i ett ledarstick den 3 december 2009 aktualiserar frågan om det socialdemokratiska och frisinnade samarbetet vid Mariehamns stadsfullmäktiges budgetmöte så väcker det en del frågor.

Fixar Malte är nu för denna gång, i alla fall politiskt, förverkligad. Nu återstår det rent praktiska och förhoppningsvis så går det bra.
Det som, ur min synvinkel sett, är något oklart är det ställningstagande som de socialdemokratiska ledamöterna i stadsfullmäktige intog. Hänvisar i detta hänseende till de av mig framlagda och av stadsfullmäktige godkända tilläggen till textdelen i budgeten.

Det första gällde en skrivning om att FAB Marstad vid planerandet av kommande projekt bör beakta kostnaderna så att målsättningen är att lägenheter med lägre hyreskostnad byggs.
Vid ett flertal tillfällen har socialnämnden (är ledamot i densamma) kunnat konstatera att för många utsatta såväl ensamstående som familjer blir hyran en övermäktig del av de totala kostnaderna. Ändå är Marstad det billigaste alternativet. Man blir i detta fall hänvisad till hyresstöd och utkomststöd. Således ger det ena det andra.
Denna motion stöddes av en stor del av fullmäktige. Dock icke av de socialdemokratiska ledamöterna. Tre stycken röstade mot förslaget (Ulla Andersson, Peter Andersson och Camilla Gunell) och tre lade ner sin röst ( Igge Holmberg, Henrik Löthman och Eva Ringvall). Skall detta tolkas som att socialdemokraterna i Mariehamn inte önskar att FAB Marstad arbetar i den riktningen att lägenheter med lägre hyreskostnader byggs?

Den andra motionen gällde en numera följetongsartad sak. Dvs byggandet av ett boende för missbrukare.
Inga summor finns anslagna i vare sig budget eller ekonomiplan för detta. Kanske borde staden se sig om efter alternativa lösningar. Parkgatan 24 är i ett skick som ingen ansvarskännande beslutsfattare kan vara särdeles stolt över.
Mitt förslag var att arbetet med denna fråga fortgår och förslag till lösning presenteras under budgetåret. Något för socialnämnden att ta tag i. Även denna fråga godkändes av en stor majoritet i stadsfullmäktige. Endast den socialdemokratiska gruppen röstade mangrant emot.

Betyder nu detta att socialdemokraterna i Mariehamn även i denna fråga inte längre vill arbeta för att boendet för missbrukare skall få en lösning?
Är detta ett resultat av samarbetet mellan socialdemokraterna och FS-obundna så väcker det onekligen en del farhågor. Under den period som Ulla Andersson innehade ordförandeposten i socialnämnden förde hon vid ett flertal tillfällen fram denna fråga och såg med oro på situationen på Parkgatan 24.

Sune Alén (Lib)
stadsfullmäktigeledamot