DELA

(S) har haft samma linje hela tiden

Vid stadsstyrelsens extra möte i fredags om den nya stadsdirektörens lön föreslog jag understödd av min kollega Karl-Johan Fogelström att lönen skulle vara 9.000 euro i månaden. Detta är en rejäl höjning om 700 euro i månaden från nuvarande stadsdirektörens lön på 8.300 euro.
Lönen ligger på en nivå som är hög om man jämför med stadsdirektörer i finländska städer av motsvarande storlek som Mariehamn. När stadsfullmäktige anställde Edgar Vickström som stadsdirektör ansågs lönenivån dock rimlig av de flesta. Det fullmäktige däremot inte godkände var förslaget om bonus utöver den höga lönen.

Vid torsdagens
stadsstyrelsemöte föreslog jag dessutom att den nya stadsdirektören skulle beviljas 20 dagars ledighet utan lön. Det är inte rimligt att stadsborna betalar en extra semester åt nya stadsdirektören. Han har redan tjänat in sin semesterersättning hos sin nuvarande arbetsgivare. Att beviljas fyra veckors ledighet efter några månader i tjänst är i sig generöst . Tiden kunde behövas för stadsdirektören att sätta sig in i sina nya uppgifter. Nu skall han istället gå två månader parallellt med nuvarande stadsdirektören för att lära sig jobbet.
Ingen annan stadsanställd torde ha beviljats tjänstledighet med lön för att vara på semester. En princip som vi socialdemokrater inte vill överge eller förhandla bort för att vara någon till lags.
I socialdemokraternas förslag till den nya stadsdirektörens lön ingick dessutom en tredje punkt i vilken vi föreslog att stadsdirektörens prestationer efter tre års tjänst skulle utvärderas och i det sammanhanget skulle lönen prövas.

Socialdemokraterna har
under processens gång haft en egen linje som kort kan beskrivas så här. Vår kandidat var från första början sökande Mikael Grannas som tyvärr i slutskedet av processen beslöt att ta stadsdirektörsjobbet i Sibbo istället för i Mariehamn. Eftersom Vickström inte enligt våra mått fyller kravet på kommunal förvaltning har vi inte omfattat hans kandidatur.
Hans lönekrav bedömde vi tidigt som orealistiska. Efter att Grannas tackade nej höll beredningskommittén ett enda möte och då förde socialdemokraterna fram stadens kanslichef Emma Dahlén.

Frisinnad samverkan
och Liberalerna har på olika sätt försökt kväsa socialdemokraternas rätt att lansera en egen kandidat och försöker nu i efterhand binda socialdemokraterna till olika diskussioner grupperna emellan. Vi håller inte med deras historieskrivningar.
Dessutom är det så att var och en i fullmäktige har rätt att föra fram vem som helst som kandidat till stadsdirektörsposten. Det betonades av stadsfullmäktiges ordförande Gunnar Jansson och på hans förslag beslöt stadsfullmäktige om sluten omröstning vid valet av stadsdirektör. Lönen beslöt stadsstyrelsen om på torsdag. Inget är beslutat förrän klubban fallit som nya stadsdirektören så riktigt påpekat i offentligheten.
Liberalen Folke Sjölund beskyller socialdemokraterna för populism eftersom vi låtit oss påverkas av allmänhetens starka reaktioner på det förslag till avtal om stadsdirektörens lön som fullmäktige diskuterade. Det stämmer att vi stärkts i vår uppfattning att lönen inte skall ligga över 9.000 euro i månaden och att en extra betald semester inte är motiverad.
Hur de gör i det privata näringslivet beslutar ägarna om eftersom det är deras pengar. När det är fråga om skattemedel måste man enligt oss ta hänsyn till allmänhetens åsikter och man bör inte frångå de principer som gäller inom offentlig förvaltning. Det är allmänna medel, inte Sjölunds eller någon annan politikers pengar det handlar om.

För vår del
är frågan nu avgjord. I nästa år får staden ett nytt ledarskap och våra förväntningar är stora. Vi vill se ett positivt och dynamiskt utvecklingsarbete ta fart och vi kommer helhjärtat att fortsätta jobba för stadens och stadsbornas bästa. Dessutom lovar vi fortsätta att ha egna åsikter och föra en egen politik när vi anser detta motiverat.
Öppenhet och debatt är inte till skada utan förutsättningen för en livskraftig och fungerande demokrati.
Barbro Sundback (S)
Karl-Johan Fogelström (S)