DELA

S-förslag för staden

Små undervisningsgrupper och tillräcklig specialundervisning.
Mariehamns socialdemokrater har vid sitt styrelsemöte den 9.2.2011 beslutat att jobba för att ge elever och lärare arbetsro. Vi anser att stadens sparkrav är orimliga och riskerar leda till större undervisningsgrupper samt minskat stöd till elever i behov av särskilt stöd. Lärarna är redan hårt pressade av många krav och förväntningar. Många lärare känner sig nära gränsen för utmattning. Detta kan vi inte acceptera. För att bibehålla en hög nivå på undervisningen anser vi att tillräckliga resurser måste garanteras specialundervisningen.
Ungdomarnas mentala ohälsa måste skötas bland annat genom att fler skolpsykologer och fler klassassistenter anställs. Vi anser att ungdomen är framtiden och under spartider skall deras behov prioriteras.

Bevara den avgiftsfria kollektivtrafiken och MISE.
Mariehamns socialdemokrater anser att avgiftsfri stadsbuss är ett viktigt uttryck för en hållbar miljöpolitik. Många stadsbor väljer bussen istället för bilen. Ungdomarna utnyttjar bussen flitigt för att komma till skolan samt till sina fritidssysslor. Bussen behövs för de äldre och funktionshindrade som förlorat sin rätt till färdtjänst. Den avgiftsfria kollektivtrafiken minskar bilkörningen inom stan. Bussen främjar också friskvården. Man tar sig en promenad och åker buss när krafterna tryter.
Vi är även nöjda med MISE:s tjänster. Återanvändningen och återvinningen av avfall måste hela tiden bli bättre. Producentansvaret ska företagen finansiera , inte hushållen
Mariehamnarna har rätt till en grön stad.

Stödåtgärder för att de äldre ska kunna bo kvar hemma.
Vi vill garantera en bra nivå på äldreboende inom staden. Vi kan inte acceptera en minskning personalen inom hemtjänsten , inte heller en försämring av hemfärdtjänsten. Dessa sparåtgärder slår hårt mot en samhällsgrupp som sällan har ork eller möjlighet att försvara sina rättigheter. Vi föreslår därför att ett försök införs år 2012 med en s.k. servicelinje inom ramen för kollektivtrafiken. Vi vill att avgiftsfria tider införs två gånger i veckan i Mariebad för pensionärer. Hemtjänsten måste kontinuerligt byggas ut och effektiveras med hjälp av modern teknik.

Man kan inte bibehålla välfärden genom att skära ner servicen och låna pengar.
Alla dessa mål åstadkommer vi genom att senarelägga investeringar och genom en eventuell tillfällig skattehöjning i tre år på 0,5 procent från nuvarande 16,5 till 17,00 procent. Under spartider måste grundservicen bevaras för att garantera välfärden. Det är omöjligt att bibehålla välfärden genom att skära ner servicen och låna för investeringarna, som liberalerna och frisinnad förespråkar. Genom ekonomisk tillväxt, ett balanserat skatteuttag och en långsiktig investeringstakt kan vi både bibehålla servicen och utveckla den enligt nya behov som ständigt uppstår när samhället utvecklas och förändras.
Barbro Sundback
Ulla Andersson
Linda Söderström
Sara Kemetter
Hillevi Ahlbäck
Oleg Kasianov
Christian Beijar
Kaveh Bahar
Henrik Löthman
Siv Hallbäck
Frans Jansson
Karin Lindbom