DELA

Ror-gruppen vill ta ett steg bakåt

Den av ÅHS styrelse tillsatta Ror-gruppen som har bestått av Jan Salmén (C), Ulla- Britt Dahl (Lib), Roger Jansson (FS) , klinikchef Birgitta Hermans, vik chefläkare Kai Fagerström och personalchef Tiina Robertsson samt nytillsatte förvaltningschefen Pete Rask vill kasta ut fackföreningen från ÅHS styrelse enligt ett enhälligt betänkande som Ror- gruppen framlade till ÅHS styrelse den 13 oktober.
Enligt ÅHS styrelses nu gällande reglemente från 13.11 2005 punkt 2.5 om närvaro- och yttranderätt har rätt att förutom förvaltningschefen, ledningsgruppsmedlemmarna och landskapsläkaren eller dennes ersättare närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Vid styrelsens sammanträden får en personalrepresentant för var och en av huvudavtalsorganisationerna närvara med yttranderätt.

Styrelsen kan i speciellt arbetsgivarcentrerade frågor begränsa närvarorätten för personalrepresentanterna. Styrelsemedlemmarnas personliga ersättare har närvarorätt även när ordinarie medlem är närvarande. Ror- gruppens resonemang lyder enligt följande:
”Fackrepresentanternas närvaro på styrelsemötena har inte resulterat i det som var tanken med arrangemanget. Varken inför styrelsens möten eller efteråt har kontakten med organisationerna aktiverats. Därmed har de valda representanterna främst kommit att företräda sig själva. Införandet i organisationen av det lagbundna samarbetet mellan arbetsgivare och personal gör att fackens insyn och påverkan kan kanaliseras på ett mera direkt och modernt sätt framöver.”

Enligt mitt sätt att se är detta det mest generaliserbara och de mest svepbara argument som någonsin förekommit i en arbetsgrupps betänkande. Utan belägg, utan hänvisningar till dokumenterat faktaunderlag så kommer arbetsgruppen fram till en sådan onyanserad slutsats.
När det gäller samarbetsformerna inom ÅHS eller s.k. ämbetsdemokrati så är det något fackföreningsrörelsen krävt i många år utan att få gehör för detta och nu när det äntligen efter många års kamp uppstått ett sådant i ett framförhandlat avtal så vill nu denna Ror- arbetsgrupp genast bestraffa detta.
Om man utgår från gällande reglemente som styrelsen själv fastställt står det inte ett ord om hur fackets representanter internorganisatoriskt skall arbeta med ärende som kommer upp i ÅHS styrelse utan det är upp till organisationerna själva att avgöra detta. Alla omfattas av tystnadsplikten då sådana ärenden uppkommer på agendan. Och så skall det också vara i ett demokratiskt och rättsmedvetet samhälle.

Att gruppens ordförande Roger Jansson fortsätter med nån sorts vendetta mot fackföreningsrörelsen är bara i linje med FS marknads- nyliberala politik men att den tidigare fackföreningsrepresentanten för de offentligtanställda på Åland FOA- Å och liberalen Ulla-Britt Dahl stöder samma resonemang är anmärkningsvärt speciellt då man tänker på liberalernas valprogram från år 2007.
I detta program säger liberalerna: ”Vi förespråkar ett öppet, lyhört och deltagande, men också tydligt och bestämt ledarskap. För ett delat, lyhört ledarskap är det viktigt att personer i ledande ställning respekterar och tillvaratar den vilja och kompetens som finns i organisationen. Ett nytt ledarskap innefattar den politiska styrningen men också hela förvaltningen och den offentliga sektorn samt dess regelverk; lagar och förordningar. Ett ledarskap som lyssnar och tar hänsyn till personalen leder till en bättre arbetsmiljö och en bättre service för medborgarna .”

Vidare fortsätter liberalerna i valprogrammet om sina målsättningar för ÅHS och vad man vill arbeta för: ”Klara ledningsstrukturer, ökad personaldemokrati. Plan för personalrekrytering, modern lönepolitik, flexibel arbetstid, god ’personalvård’, friskvårdscheck.”
Men tydligen omfattar ovan nämnda skrivningar inte fackföreningsrörelsen då vi pratar om ÅHS. Nej ovanstående Ror-grupps medlemmar. Beställ in en konsult som berättar för er vad trepartssamarbete är för någonting. Detta förslag är en tillbakagång för ett demokratiskt Åland och för en så stor arbetsplats som ÅHS är.

Henrik Lagerberg (S)