DELA

Röda Korsets seniorår 2013

Under 2013 har Röda Korset seniorerna som målgrupp och tema. Våra frivilliga försöker tillsammans göra livet litet bättre, litet roligare och litet mera långsiktigt för denna allt större grupp mänskor som är lever litet längre och är litet friskare än förut. Vi vill aktivera seniorer genom att välkomna er att vara med i vår verksamhet. Genom Röda Korsets vänverksamhet besöker frivilliga ensamma äldre och funktionshindrade. Vännerna tar en promenad, dricker en kaffekopp eller läser en tidning för de ensamma. För denna viktiga verksamhet behöver Röda Korset flera frivilliga.

Ett intressant lagförslag har tagits fram av Finlands regering om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och den planeras att träda i kraft i juli 2013.

Den huvudsakliga målsättningen i lagförslaget är att säkerställa att kommunerna förbereder sig på ett ökande servicebehov till följd av befolkningens förändrade åldersstruktur och att äldre människor får vård och omsorg efter sina individuella behov på lika villkor i hela landet med hjälp av högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster. Man vill lagstiftningsvägen skapa en starkare grund för styrning genom kvalitetsrekommendationer och för myndigheternas tillsyn över verksamheten.

De olika kommunala verksamheterna ska samarbeta för att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. Dessutom ska kommunen, i syfte att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand, samarbeta med offentliga myndigheter, företag, organisationer som företräder den äldre befolkningen och andra allmännyttiga samfund som är verksamma i kommunen.

Det ökade behovet av äldreomsorg på Åland för med sig många frågeställningar som vi bör tackla på ett snabbt och demokratiskt sätt. Jämlikheten mellan kommunernas äldreomsorg är en viktig pusselbit i spelet, ingen senior skall behöva vara rädd inför vad framtiden för med sig. Långsiktiga lösningar för service och snabb förändringsvillighet måste tas fram, antingen gemensamt eller enskilt i kommunerna.

Det är samtidigt viktigt att samhället som helhet kan svara på servicebehoven och se till att principerna för långvård och omsorg efterlevs. Dessa principer måste definieras, men i lagen nämns de äldres rätt att få hjälp, uppskattning för äldre och vårt gemensamma ansvar. Vidare bör servicen vara högkvalitativ, komma vid rätt tidpunkt och vara tillräcklig. Ålderdomen bör vara värdig och innebära social samvaro och delaktighet i samhället. Om samhället inte kan leva upp till dessa principer måste det i preventivt syfte finnas sanktioner.

Man bör också tänka på fortbildning, seminarier och kurser för kommunernas förtroendevalda och tjänstemän. I lagförslaget stipuleras det också om ett lagstadgat, opolitiskt äldreråd på kommunal nivå. På Åland borde det också finnas en äldreombudsman, som skulle fungera som intressebevakare för seniorerna.

Vi bör kollektivt lyfta fram det positiva med åldrandet. I dagens läge ses åldrandet till vissa delar ofta som problematiskt. Röda Korset vill se en positiv särbehandling av seniorer på Åland.
Tack till Leif Jansson, styrelsemedlem i Finlands Seniorrörelse som bidragit med information om lagförslaget och situationen för seniorer.
Källa: Lagförslag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.
Stefan Simonsen,
verksamhetsledare,
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt