DELA

Rivnings- och åtgärdsförbud

Vi vill inte ge oss in i Barbro Sundbacks privata uppgörelser kring Rockoff med mera utan kan bara konstatera att staden gjort frivilliga överenskommelser och även ansett det mödan värt. Kommentarerna kring moderaterna behöver en nyansering, ”moderaterna hetsar och hotar majoriteten” är ju en total retorisk paradox, vi kan bara påverka valet av våra två medlemmar och suppleanter av fn totalt åtta i stadsstyrelsen.

Vi har valt och kommer att välja ledamöter som delar gruppens uppfattning i sakfrågorna och är beredda att tala för det. Givetvis ser vi också till att våra jävsfrågor kan hanteras på ett bra sätt.

Att det ”närmast kan beskrivas som korruption” att hålla på en detaljplan som är fastslagen sedan många år är väl snarast att tolka som om skribenten halkat på tangenterna. Vi citerar ur delgeneralplaneförslaget sid 6, Pkt 8 Rättsverkan ”Generalplan gäller inte på ett område med antagen stadsplan men skall följas vid ändring av stadsplan”.

För oss är det inte demokrati att sätta ihop två ärenden där jävsförhållandena skiljer sig. Dessutom framgick i materialet till fullmäktiges behandling av delgeneralplanens målsättningar att ”ett byggnadsförbud inte är meningsfullt”, vi utgår ifrån att ifall ett förbud hade aktualiserats då hade beslutet sett annorlunda ut och hur som helst varit fattat av stadens högsta beslutande organ, stadsfullmäktige.

Vi gläds åt att avvikelse från förbudet beviljats men tycker det blir fel att försvara ett förbud med att undantag beviljats. Förfarandet innebär också att bedömningarna av delgeneralplaneringen lyfts bort från politiken vilket vi moderater inte är bekväma med. När det gäller K-märkning är också verkligheten den att staden inte kan tvinga fram sådana, de måste komma till i dialog och förhandling mellan parterna. Det är vår bestämda uppfattning att det är föredra framför förbud och är även beredda att lyfta den dialogen till det politiska planet.

För oss skulle det vara mycket viktigt att centrumutvecklingen går framåt, vi ser positiva tecken som gör oss optimistiska. Speciellt bostadsbyggandet borde få en knuff. Det är därför med viss förvåning vi ser svårigheten att få till stånd en positiv dialog mellan partierna. Vi har visat att vi kan bland annat i senaste budgetbehandling där en ”jättefråga” löstes smidigt och konstruktivt utan personliga friktioner.

I grunden är vår uppfattning att stadens politiker och därmed fullmäktige är delat i två huvudlinjer, enkelt uttryckt en sida som är mer inriktad på bevarande och en som är mer inriktad på utveckling och nybyggnad. Vi tror att utvecklingssidan är i majoritet i fullmäktige medan bevarandesidan genom jäven är i majoritet i stadsstyrelsen.

Motionerna skall ses som en ambition att få klarhet i den frågan, det är således en form av förtroendeomröstning. Alltså ett fullständigt normalt och allmänt förekommande instrument i demokratiska institutioner. Det är ju trots allt fullmäktige som är folkviljans främsta uttolkare.

Moderat Samling i Mariehamns fullmäktigegrupp