DELA

Replik till Katrin Sjögren

Lantrådet uttrycker sig via insändarplats i lokaltidningarna om pågående arbete för att om möjligt komma till en gemensam räddningsmyndighet på Åland.

Det redogörs helt riktigt att 2007 då räddningslagen trädde i kraft att det skall arbetas fram riktlinjer för det kommunala räddningsväsendet. Läxan gjordes omgående på landsbygden då man redan 2008 kunde inleda en gemensam räddningsmyndighet för då tio kommuner, idag nio med en gemensam myndighet- och nämnd. Detta samarbete skall dock skrotas för att bygga upp en likvärdig organisation med en annan huvudman och det är vida känt att landskapsregeringen med sin utredning och lagförslag har endast en placeringsort i åtanke.

Slutklämmen i insändaren med att ett antal personer, via sitt ämbete förordar, ligger i sin grund då landskapsregeringen via sitt lagförslag om en gemensam räddningsmyndighet i november 2016 begär in synpunkter över då liggande lagförslag. Vi vet alla att detta lagförslag sedermera föll i sin granskning. Med de resultatet, i oktober 2017, tog den gemensamma räddningsnämnden (RÅL) initiativ till att bjuda in samtliga kommuner på Åland till ett diskussionsmöte för att efterhöra om ett intresse och möjlighet finns för att på frivillig väg uppnå en gemensam räddningsmyndighet inom ramen för normalt kommunalt samarbete. I det arbete, mig veterligen, har inte några utlåtande inbegärts av ovan nämnda personer, utan synpunkter endast från de involverade aktuella kommunerna. Således är detta ett arbete mellan kommunerna där landskapsregeringen får finna sig i att stå på läktarplats.

Detta forum har nu arbetat fram ett förslag som utgångspunkt till avtal vilket inte skall jämföras med att kommunerna har godkänt avtalet. Förslaget har lämnats över till den tilltänkta värdkommunen Mariehamn för sedvanlig formell behandling. Dock finns det några frågor som fortfarande och enligt protokollet skall besvaras innan avtalet sänds till kommunerna för slutlig behandling. Det är bland annat placeringen av räddningsmyndigheten och att en bekräftelse inhämtas från LR för den så kallade ”alarmmästartjänsten” och finansiering till 100 procent. Till det har även nu dykt upp som gubben ur lådan vid behandlingen av budget för 2020 av stadsfullmäktige en skrivelse i denna som förbryllar då kommunerna skall vara med och deltaga i finansieringen av en utbyggnad av räddningsstationen. Huruvida det påverkar hyran och en kostnad för kommunerna har ännu inte tillkännagivits och är i behov av att klarläggas. Varför man inte tidigare har talat klarspråk känner jag inte till men anser att öppna kort nog skulle gynnat ärendets gång.

Lantrådet uttrycker sig även som om det i vissa situationer inte skulle finnas någon ledning. Jag vill förtydliga att i lag- och förordning framgår tydligt om vem eller vilka som handhar ledningen vid olika händelser.

Med hopp om samarbete som gynnar Ålands och kommunernas bästa,

 

Lennart Johansson, Räddningschef

Räddningsområde Ålands landskommuner