DELA

Replik till Isaksson

Jag vill först tacka Lennart Isaksson för att han besvarande min insändare och för upplysningen om hur stadens beslut i frågan om ombyggnaden av Storagatan skötts i sann demokratisk anda.

Men det är inte beslutsprocessen i staden som min insändare handlar om utan hur trafiken på Storagatan kommer att flyta utan en avfartsfil vid Strandgatan liknande den vid Ålandsvägen. Men den frågan får jag inget rakt svar på. Alla ytor är körbara skriver Isaksson. Hur menar han då – finns det planer och utrymme för en avkörningsfil?

Det här är ju en oerhört viktig fråga eftersom Storagatan fortsättningsvis kommer att vara en huvudled genom staden från och till Västra Hamnen via Östra utfarten, en realitet som varken Isaksson, infrastrukturnämnden eller stadsfullmäktige kan ignorera eller blunda för.

Jag förstår att Isaksson försvarar kostnaden för den onödigt extravaganta ombyggnaden av Storagatan eftersom han tydligen var med och fattade beslutet. Men att välja kullerstensbeläggning framom asfalt kostar oss skattebetalare uppskattningsvis en bit över 100 000 euro i merkostnad.

Enbart arbetskostnaden för att lägga en kvm gatsten är mer än dubbelt så stor som totalkostnaden att lägga en kvm asfalt. Lägger man till kostnaden för gatstenen innebär det att kostnaden att bygga gator med stenbeläggning blir flera hundra procent högre än att bygga gator med asfalt som beläggning.

Det är inte relevant att försvara beslutet om gatsten som Isaksson gör med att de har längre hållbarhet än asfalt eftersom ombyggnadsarbeten av våra gator sker titt som tätt och styrs av nya behov och krav som gör att livslängden är omöjlig att beräkna. Det är heller inte ovanligt att stadens vägar och gator rivs upp och byggs om flera gånger inom överskådlig tid och då är arbetskostnaden för stenbeläggningen igen mycket högre än kostnaden för asfalteringen.

När det nu gäller ombyggnaden av Storgatan kan man ändå hoppas att förnuftet får råda så att det blir en avfartsfil vid korsningen Storagatan/Strandgatan så att vänstersväng till Strandgatan inte stoppar upp bakomvarande trafik.

Rolf Granlund (ÅF)