DELA

Replik till Ålands Framtid om skattegränsproblematiken

Ålands Framtid hade en insändare: ”Lättare skattegräns genom lyhörd politik.”

ÅF skrev: ”Skattegränsen är ett byråkratisk otyg som försvårar handeln till och från Åland, både för företag och privatpersoner. ”

Och: ”Varför går det inte att införa samma enkla skattegränshantering för Åland?” Och: ”För att ansvariga myndigheter i Finland inte vill.”

ÅF konstaterade att ”Mot bakgrund av den avoga inställning finländska myndigheter … ser Ålands Framtid tyvärr inga större förhoppningar på att den åländska diplomatin ska lyckas minska gränsbyråkratin…”

Jag håller med denna verklighetsbeskrivning. Vi har haft många olika regeringskonstellationer under tiden före och under skattegränsen, så vi måste se sanningen i vitögat: Vägen med ”förenklingar” är igenvuxen.

Men så skrev ÅF: ”Som vi ser det är den enda hållbara lösning på problemet att Åland övertar momsbeskattningen och därmed även gränshanteringen för densamma.”

Och: ”Under nästa mandatperiod kommer Ålands Framtid att jobba för att tillsätta en brett sammansatt arbetsgrupp för att se över utmaningar och möjligheter med ett övertagande av beskattningen.”

Detta håller jag inte alls med om. Hur skulle myndigheterna i Finland plötsligt bli medgörliga till att vi skulle överta delar eller hela beskattningen?

Oftast kopplar man dessutom ihop egen beskattning med att insinuera att vi då kunde ha en avvikande (läs lägre skattesats). Detta kan ses om ren och skär populism.

Hur man skulle finansiera en sänkt skatt beskrivs aldrig. Sänkt skatt innebär oftast sänkta inkomster.

Ett övertagande av hela skattesystemet skulle dessutom troligen leda till att vi själva skulle vara tvungna att finansiera hela vårt sjöfartsstöd. Ingen liten summa. Eller har ÅF tänkt offra rederierna för att uppnå egen beskattning?

Från Åländsk demokrati har vi inte något mål att överta beskattningen av ett flertal orsaker. I vårt lilla parlament kommer vi aldrig att kunna få den kompetens. Sedan får vi stora problem med lagstiftningen. Vi ser redan nu att många lagar förfaller på grund av felaktigheter. Sedan behöver vi en skattebyrå, som hanterar våra egna lagar och ett domstolsväsende, som kan hantera våra egna lagar.

Men vi har ytterligare ett problem som visade sig då vi debatterade det finsk-portugisiska skatteavtalet i lagtinget. Vissa trodde, felaktigt, att jag drog nytta av det. Jag ville debatterade för att jag ansåg det moraliskt förkastligt att den, som flyttar till Portugal, skulle bli tvungen att erlägga inkomstskatter resten av sitt liv på Åland.

Kanske i en kommun där denne aldrig ens bott i. Debatten blev hård och personlig. Efteråt funderade jag hur debatten hade gått ifall man trott att någon från regeringssidan hade dragit nytta av avtalet. Vi skulle riskera att få ett osäkert skattesystem där privatpersoner och företag skulle få lida av att vacklande majoriterer skulle försöka ”utveckla” skattesystemet enligt egna tillfälliga populistiska intressen.

Så vi skall inte skall överta beskattningen. Däremot har vi ju nu ett förslag, om förnyelse av skattesystemet där vi skulle frångå ”klumpsummesystem” och ”flitpengen” så att skatterna mer skulle motsvara de, som inbetalts enligt det skattesystem vi har. Finansutskottet har redan gett sitt utlåtande till lagutskottet och nu inväntar vi deras betänkande till Lagtinget.

Men denna lagändring löser inte företagens problem med skattegränsen och deras effekter på Ålands stagnerande ekonomi. Då det inte går att förenkla reglerna så borde man istället kompensera företagen för merkostnaderna av skattegränsen. Kompensationen kunde tas av skattemedel, eller av dem, som gynnas av skattegränsen, vilket jag förespråkar.

Min tanke är att man tar en avgift av alla passagerare, som passerar Åland enligt resans längd. Den skulle bli i storleksordningen 10-20 cent för en passagerare mellan Tallinn och Stockholm. 0,5 cent på kortrutterna.

Redan nu tas en passageraravgift i de flesta hamnar i vårt närområde. Dessutom betydligt högre. Så det kan inte vara omöjligt, vilket vissa hävdar.

STEPHAN TOIVONEN
ÅLÄNDSK DEMOKRATI