DELA

Replik om kärnkraft

All mänsklig verksamhet medför risker. Genom forskning och utveckling försöker man öka kunnandet och minska riskerna. Mänskans uppfattning om vad som är farligt är subjektiv. Det som är vardagsnära uppfattas sällan som farligt. Biltrafiken skördar tiotusentals dödsoffer världen över men hur många är rädda för att åka bil? Flyget är mer onaturligt och trots att dödsrisken är mycket mindre än för bilåkning så är många flygrädda, ingen logik alltså.

Hur skall man definiera farlighet? Ett rimligt kriterium tycker jag är risken för kroppsskador, sjukdomar och dödsfall. Skall man bara räkna med extrema olyckshändelser eller skall man väga in dödsfall förorsakade av normal verksamhet? Kärnkraftsmotståndarna anser att kärnkraft är världens farligaste energikälla oberoende av att andra energiformer kräver väsentligt fler dödsoffer. Avfallshanteringen är ett stort problem men jag kan upplys a Doris Jansson om att det faktiskt finns en ny teknik för kärnkraft där dagens utbrända bränsle kan användas på nytt.

Bästa Jerker Örjans, jag har all respekt för vad du säger om miljön i urangruvor och Windscale (Sellafield) och din uppfattning om den verksamheten. Jag har aldrig besökt någondera platsen men undrar om det fortfarande efter trettio år inte skett några förbättringar? Jag undrar också varför du inte för samma resonemang när det gäller dagens kolgruvor? Vi vet att miljön är omänsklig och att gruvarbetare dör i tusental varje år. Oljefälten i Afrika förstör stora jordarealer, befolkningen tvångsförflyttas och arbetsmiljön är usel. Oljeutvinningen till havs har i stort sett varje år medfört större eller mindre utsläpp och arbetare dör varje år. Skall vi inte jämföra dessa verksamheter på samma grunder? Du säger att jag inte skall tro på officiella uppgifter men jag är ännu mer skeptisk till rykten och mytbildningar.

Om vi jämför energislagen vid normal drift så ger vattenkraft, kärnkraft, vind- och solenergi inga utsläpp. Däremot ger all förbränning utsläpp, som innehåller mer eller mindre giftiga produkter. Renast och ofarligast är gas. Den mesta elen produceras i kolkraftverk, som också ger upphov till de värsta utsläppen. Dessa innehåller sotpartiklar, tungmetaller, dioxiner och radioaktivitet. Partiklarna ger upphov till allehanda lungsjukdomar och cancer. Dioxiner är bland det giftigaste som finns. Till skillnad mot plutonium sprids dioxinet ohejdat i luften. Dessutom ökar all förbränning av fossilt bränsle mängden koldioxid i atmosfären. Jag kan upplysa klimatskeptikerna om att koldioxiden ökar försurningen i världshaven med allvarliga effekter på livet där (artikel i National Geographic).

Tittar vi på katastrofscenariot så har det inträffat tre kärnkraftsolyckor. Harrisburg medförde inga bestående konsekvenser för omgivningen. Tjernobyl var en i grunden felkonstruerad reaktor utan yttre skydddshölje . Konsekvenserna av Fukushima är det ännu för tidigt att sammanfatta. Antalet dödsoffer vid Tjernobylolyckan kan diskuteras, det är mycket möjligt att ett antal mörkats av sovjetregeringen men fortfarande är antalet litet jämfört med olyckor med ”ofarlig” vattenkraft. Så t.ex. är 1 % av 6000 ändå inte mer än 60 personer. Jämför med 145 000 döda då en kraftverksdamm rasade i Kina. 2500 dog vid en olycka i Italien. 300 000 evakuerades från Tjernobylområdet men över 1,2 miljoner tvångsförflyttades när man byggde Three Gorges vattenkraftverk!

När det gäller kopplingen till kärnvapen så är det en komplicerad procedur att framställa atomvapen från plutonium. Det är säkert mycket enklare att komma över gamla sovjetiska vapen eller få hjälp av Nordvietnam eller Iran med en bomb. Riskerna minskar knappast även om alla kärnkraftverk stängs. Det som alltid glöms bort är allt det medicinska radioaktiva material som transporteras runt i världen. Det är synnerligen högaktivt och duger lika bra som atomsopor till terrorverksamhet.

För en seriös debatt skulle jag vara tacksam om kärnkraftsmotståndarna också skulle ta hänsyn till riskerna med andra energislag. Detta har jag aldrig sett vid något tillfälle. Varför är hundratusentals dödsoffer årligen genom luftföroreningar från ofarlig kolkraft inget att bry sig om? Är tusentals döda kolgruvearbetare ointressanta? Har inte deras liv något värde? Är permanent ödeläggelse av mark vid bygge av vattenkraft av mindre betydelse än kontaminerad mark vid en kärnkraftsolycka? Skall man skrota den energiform som ger mest dödsoffer eller den som ger minst?
Jan Grönstrand