DELA

Renoverad bro blir sämre

Orsaken till att inte bygga en ny bro till Vårdö är om landskapet inte har de extra fyra miljoner euro som krävs. Trafikavdelningen har dock redan omprioritetrat inom avdelningens beräknade ram åren 2015-2017 för att finansiera en ny bro.

Det har nämnts en ”ny bro på gamla fundament”. Ett sådant alternativ skulle kosta ungefär det samma som en ny bro, med nackdelen att vi har en sämre trafiklösning under byggtiden. Det reparationsalternativ som tagits fram lämnar det gamla fackverket, vilket är stålkonstruktionen under brolocket. Det är även detta fackverk som gör att en reparerad bro har halva livslängden av en ny bro. Efter reparation går det inte att byta ut det gamla fackverket utan omfattande insatser då fackverket är fastgjutet i betongen.

Vi kan idag betala fyra miljoner mer och på så vis inte behöva betala 9,7 miljoner i dagens pengar för en ny bro om 50 år, utan först om 100 år. Detta är ett långsiktigt samhällsekonomiskt fördelaktigare val, och bör enligt vår mening väljas om pengarna finns. Detta är även huvudorsaken till att avdelningen föreslagit en ny bro, och inte heller lagt ned mycket tid eller pengar på att närmare undersöka reparationsalternativet.

Bron var underdimensionerad med 10% redan när den byggdes, vilket då var praxis i glesbygd. Sen dess har kraven och trafiken förändrats. Det nya brolocket, förstärkt fackverk och ihopgjutna pelare ger en 40% högre belastning på fundamenten samtidigt som trafiklasterna ökar med ca 50% jämfört vad de planerades för. Fundamenten kommer därför att behöva förstärkas kraftigt. Detta leder till att vattenströmningen något kan försämras vid en reparation av bron, medan en ny bro ger ungefär samma genomströmning som idag. I reparationsalternativet har vi bara räknat med förstärkning på två av fyra stöd och vid närmare undersökning av kan slamfickor upptäckas som försämrar fundamentens hållfasthet.

En ny bro tar ca ett halvt år längre tid att få klar än en reparation. Bedömningen av tidsåtgång för en reparation är dock svårare än för en ny bro, då det vid vidare undersökningar och under byggtid finns större risk för överraskningar. Avdelningen har undersökt miljötillstånds- och miljökonsekvensbedömningskrav (MKB), fastighetsägarnas inställning, risken för besvär mm. i båda alternativen och tagit med detta i färdigställandetiderna. Exempelvis Nötöbron byggdes på knappa tre år från tanke till slutlig bro. Även rivningskostnader är inräknade båda alternativ. Vårdöbron kan lätt sågas ned och transporteras bort, då den inte är spännarmerad som Marsundsbron.

I våra beräknade kostnader har vi räknat på hela projektet inkl. avslutande av förra entreprenaden, undersökning, projektering, projektledning och trafiklösning, dvs. inte bara byggentreprenaden. Detta kan vara orsaken till de olika kostnadsuppskattningar som florerat. När vi sedan handlar upp entreprenaden följer vi lagen om offentlig upphandling och kommer därför att tilldela arbetet till den som ger det totalekonomiskt fördelaktigaste priset.

En ny bro är enligt vår och våra konsulters mening tekniskt, ekonomiskt och riskmässigt det fördelaktigaste alternativet. Är det dock så att landskapet inte vill omprioritera de extra fyra miljonerna som krävs inom trafikavdelningens beräknade ram 2015-2017, så behöver vi undersöka reparationsalternativet närmare och få återkomma med en bättre prislapp.

Med förhoppning om en snabb politisk behandling då nuvarande bro inte har långt kvar.
Yvonne Österlund
Diplomingenjör inom byggnads- och samhällsteknik
Avdelningschef vid trafikavdelningen