DELA

Regeringens ekonomiska politik förstärker lågkonjunkturen

Det är viktigt att landskapet inte för en ekonomisk politik som leder till att landskapet själv medverkar till en förstärkning av lågkonjunkturen.

Landskapets budget är en viktig grund för hela Ålands ekonomi vilket även innefattar kommunerna, näringslivet och medborgarna. Det är därför viktigt att landskapsregeringen inte enbart fokuserar på sitt eget budgetunderskott utan ser landskapets ekonomi i ett bredare perspektiv. Socialdemokraterna anser att de främsta målen för landskapets finanspolitik är att hålla arbetslösheten på en låg nivå och att Åland har tillväxt i ekonomin även på lång sikt. Dessa mål borde överordnas målet om en budget i balans för ett enskilt budgetår. Vi tycker att lågkonjunkturen skall utnyttjas för att rusta samhället för bättre tider genom att öka kompetensen i samhället, starta byggprojekt som fungerar stimulerande för byggsektorn samt höja kvaliteten inom turismnäringen.

Kommunerna tar ett långsiktigt ansvar för välfärden. Landskapsregeringen avser att minska basbeloppen till kommunerna för verksamhetsåret 2010 genom att den lagreglerade indexjusteringen uteblir. Detta betyder ett bortfall för kommunerna på ca 980.000 euro. Därmed frångås nu gällande lagstiftning som trädde i kraft 2008 vilket skapar oro och osäkerhet. Kommunerna har idag en gemensam lånebörda på ca 60 miljoner euro. Landskapet har inte några lån alls. Att landskapet inte indexjusterar basbeloppen gör att lånebördan ytterligare växer eller att kommunerna tvingas höja sina avgifter, vilket bidrar till lägre köpkraft.
Åtgärder som direkt sänker befolkningens köpkraft är förslaget att landskapets personal ska avstå från en halv månadslön under 2010, antingen frivilligt eller genom permittering. Vi anser att landskapets ekonomi inte är så svag att det är befogat att tillgripa så drastiska åtgärder.

Det är viktigt att de strukturella förändringarna fortsätter inom gymnasialstadiet, sjötrafiken, primärnäringarna samt i ledningsstrukturen för hälso- och sjukvården. Däremot är det inte konstruktivt med kortsiktiga nedskärningar på till exempel Medis, Högskolan på Åland, Ålands statistik- och utredningsbyrå. Detta skadar på ett allvarligt sätt dessa institutioners möjligheter att ge service och utveckla sina verksamheter.
Principen för landskapsregeringens åtgärder måste vara att spara genom att förändra, inte att försämra välfungerande enheter vars verksamhet nu behövs mer än någonsin.

Vi anser också att det är inhumant och inte heller vårdetiskt försvarbart att i förtid stänga Gullåsens avdelning Övergårds, placerad på Grelsby sjukhus, för en inbesparing på 600.000 euro.
Även om avdelningen stänger kommer dessa personer att kräva vård inom ÅHS, antingen blir de förflyttade till andra avdelningar inom Gullåsen eller till den medicinska eller kirurgiska avdelningen. Detta betyder att kostnaden bara förs över till ett annat konto. Det är obegripligt att man inte kan avveckla Övergårds i samband med att hela Grelsby sjukhus avvecklas 2011. Då flyttar psykiatrin in till Mariehamn och Trobergshemmet är klart att ta emot klinikfärdiga patienter.

Socialdemokraterna säger nej till att landskapsregeringen upplåter det värdefulla Stornäset i Kastelholm för att bygga en golfbana. Unika natur- och kulturvärden får i så fall för evigt ge vika. Detta område är mycket högt skattat inom förvaltningen där samtliga berörda byråer sagt nej till en exploatering.
I landskapsregeringens handlingsprogram betonas vikten av hållbar utveckling samt att ”Landskapets eget skogsmarksinnehav är en investering och en betydelsefull del av kulturarvet som bör vårdas för kommande generationer”. Detta går stick i stäv med en golfexploatering av Stornäset vilket redan väckt stor folkopinion.

Camilla Gunell (S)

Barbro Sundback (S)

Carina Aaltonen (S)

Anders Hallbäck (S)